Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Przeciwdziałanie uzależnieniom (alkoholowym) w roku 2018

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-12-01, 15:04
archiwalne
Zarządu Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym) w roku 2018. Oferty należy składać do 22 grudnia 2017 r.

Rodzaj zadania

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania zadania publicznego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym) w roku 2018:

Konkurs

„Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”.

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, organizacji zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych) dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień (alkoholowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym (np.: elementami treningu asertywności, nabywaniem umiejętności rozwią­zywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach) oraz z różnego rodzaju konkursami, zabawami z prezentacją twórczości dzieci, imprezami sportowymi itp.

Oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych województwa w zakresie przedmiotowym, wypełnione z wykorzystaniem generatora ofert (Witkac.pl) należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań (oferty przyjmowane są przez Punkt Kancelaryjny usytuowany w holu głównym), w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Departament Zdrowia - Uzależnienia – Konkurs: dokładna nazwa konkursu” w terminie:

do 22 grudnia 2017 roku do godziny 15.30 włącznie (nie decyduje data stempla pocztowego)

O przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Data wydarzenia: od 2017-12-01 do 2017-12-22
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • edukacja
  • młodzież
  • polityka społeczna
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
  • wychowanie