Przejdź do treści głównej

Program Czechy-Polska: Nabór w priorytecie IV Współpraca instytucji i społeczności

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-11-28, 21:23
archiwalne
Wspólny Sekretariat Programu Interreg Czechy-Polska informuje, że do 21 grudnia 2017 r. trwa nabór na propozycje projektowe w priorytecie IV Współpraca instytucji i społeczności. Cel tego priorytetu to zintensyfikowanie współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym.

Program umożliwia finansowanie projektów transgranicznych na pograniczu czesko-polskim. Zarządzany jest przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej. Głównymi punktami kontaktowymi dla podmiotów zainteresowanych udziałem w Programie i beneficjentów dofinansowania są Wspólny Sekretariat z siedzibą w Ołomuńcu oraz urzędy marszałkowskie znajdujące się na obszarze programowania.

Zakresy wsparcia

Tematy, które wspierane są w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, dzielą się na osie priorytetowe. Na każdą z nich alokowano inną kwotę całkowitą.

Osie priorytetowe realizowane są za pomocą priorytetów inwestycyjnych, które mają zdefiniowane cele szczegółowe i przedsięwzięcia. Wsparcie uzyskać mogą wyłącznie projekty, które przyczyniają się do realizacji celów i które zaszeregować można do jednego z podanych przedsięwzięć.

Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności

Priorytet inwestycyjny 4.1: Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami.

Cel: Zintensyfikowanie współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym

Przedsięwzięcia, które mogą zostać objęte wsparciem:

 • Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym
 • Rozwój współpracy instytucji administracji publicznej
 • Tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy, łącznie ze współpracą z i między organizacjami pozarządowymi oraz partnerami społeczno-gospodarczymi

Uwaga: W przypadku opracowań studyjnych, strategii i planów musi istnieć realne założenie ich wykorzystania w praktyce, a partnerzy muszą korzystać z już istniejącej wiedzy i doświadczeń w przedmiotowym zakresie tematycznym (np. baza danych KEEP).

Kwalifikowalni wnioskodawcy: władze publiczne, ich związki i stowa­rzyszenia, organizacje powołane przez władze publiczne, izby, stowa­rzyszenia, związki i organizacje reprezentujące interesy przedsiębior­ców i pracowników oraz samorządu gospodarczego i zawodowego, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, w tym uczelnie wyższe, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, kościoły i związki wyznaniowe.

Wskaźnik produktu: Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania (partnerzy)

Alokacja: 9 335 691 euro.

Nabór propozycji projektowych trwa do 21 grudnia 2017 r.
Zakończenie naboru pełnych wniosków projektowych: 7 marca 2018 r.

Warunki otrzymania dofinansowania

Najważniejszym warunkiem programu jest współpraca partnerów po obu stronach granicy, gdy jeden z nich jest tzw. Partnerem Wiodącym, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację projektu. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie co najmniej trzech kryteriów współpracy z następujących czterech kryteriów:

 • wspólne przygotowanie projektu
 • wspólna realizacja projektu
 • wspólny personel
 • wspólne finansowanie

Kryterium wspólnego przygotowania i wspólnej realizacji projektu należy spełnić każdorazowo.

Odziaływanie transgraniczne

Wspólny projekt musi charakteryzować się oddziaływaniem po obu stronach granicy i przynosić korzyści mieszkańcom obszaru wsparcia. Projekt jest zwy­kle realizowany przez partnerów po obu stronach granicy i powinien rozwiązywać przede wszystkim ich wspólny problem lub rozwijać ich wspólny potencjał (a nie tylko ich indywidualne potrzeby). Efekty projektu powinny być wykorzystywane przez grupy celowe z drugiej strony granicy, a to również po zakończeniu rzeczowej reali­zacji projektu.

Projekt musi być realizowany na obszarze wsparcia programu, składającym się z regionów NUTS 3, czyli 5 czeskich krajów: Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký i Moravskoslezský oraz 6 polskich podregionów (podregion jest jednostką NUTS III w Rzeczpospolitej Polskiej): Bielski i Rybnicki (województwo śląskie), Jeleniogórski i Wałbrzyski (województwo dolnośląskie), Nyski i Opolski (województwo opolskie). Do obszaru programowania po stronie polskiej należy również powiat strzeliński (Podregion Wrocławski w województwie dolnośląskim) i powiat pszczyński (Podregion Tyski w województwie śląskim).

Składanie propozycji projektowych i wniosków

Propozycje projektowe i wnioski składane są w ramach naborów. Terminy naborów są zawsze ogłaszane na stronie Programu www.cz-pl.eu.

Nowością w Programie jest obowiązkowe złożenie propozycji projektowej, której celem jest zdobycie informacji nt. przygotowywanych wniosków oraz przekazanie przedstawicielowi statutowemu wnioskodawcy informacji zwrotnej co do zgodności lub rozbieżności planowanego przedsięwzięcia z celami Programu. Dzięki temu, w przypadku nieodpowiednio skonstruowanego przedsięwzięcia, wnioskodawca otrzyma informację, na podstawie której może podjąć decyzję, czy zrezygnuje z dalszych prac związanych z przygotowaniem pełnego wniosku, aby nie podejmować zbędnego wysiłku, lub czy swoją koncepcję stosownie skoryguje.

PW otrzymuje opinię WS dot. propozycji projektowej najpóźniej na 6 tygodni przed zakończeniem przyjmowania wniosków. Posiadanie stanowiska WS do propozycji projektowej jest warunkiem koniecznym przyjęcia pełnego wniosku do kontroli i oceny. Po otrzymaniu stanowiska WS, które ma charakter zalecenia, wnioskodawca podejmie decyzję, czy swoją koncepcję wykorzysta przy przygotowaniu wniosku czy z niej zrezygnuje.

Wnioski o dofinansowanie składane są przez PW w generatorze wnio­sków (mseu.mssf.cz) i uwierzytelniane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Informacje i kontakt:

Wspólny Sekretariat
Hálkova 171/2, Olomouc, ČR
tel.: +420 582 777 435
e-mail:
http://pl.cz-pl.eu

Podmioty Regionalne w RP:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu
Ilona Kwiecińska, Sebastian Pacyna, tel. +48 74 66 70 990-1, e-mail: ; www.ewt.dolnyslask.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Regionalny Punkt Kontaktowy
Dorota Parobij, tel.: +48 77 44 04 044 (wew. 108), e-mail:
Justyna Wójcik, tel.: +48 77 44 04 044 (wew. 109), e-mail: ; www.ewt.opolskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Rozwoju Regionalnego/Referat EWT
Monika Drożdż, Małgorzata Jasek, tel.: + 48 33 485 32 83 e-mail: ; ; www.ewt.slaskie.pl


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Wspólny Sekretariat Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Data wydarzenia: od 2017-10-10 do 2017-12-21
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • fundusze strukturalne
 • inicjatywy oddolne
 • integracja europejska
 • organizacje pozarządowe
 • rozwój regionalny
 • wspólnoty i społeczności lokalne
 • współpraca międzynarodowa
 • współpraca z administracją