Przejdź do treści głównej

Konkurs ofert w programie MRPiPS „Senior+” - edycja 2018 r.

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-11-28, 15:22
archiwalne
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018 r. Oferty należy składać do 22 grudnia 2017 r. we właściwym urzędzie wojewódzkim.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza: - jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu, do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu.

Opis rodzaju zadań
Jednostki samorządu terytorialnego, mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji na:
1) moduł 1 - jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki.
Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż 300 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 150 tys. zł - w przypadku Klubu „Senior+”. Wysokość środków finansowych z budżetu państwa przeznaczonych w ramach wyżej wskazanych kwot na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku nie może być wyższa niż 250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł.
Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku;

2) moduł 2 - zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.
Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą placówek uruchomionych w ramach Programu nie może stanowić więcej niż 40% całkowitego kosztu realizacji zadania, przy czym miesięczna wysokość utrzymania jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” nie może przekroczyć 300 zł zaś w Klubie „Senior +” nie może przekroczyć 200 zł.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Programu w 2018 r. wynosi: 80 mln zł
Wysokość środków planowana na:
1) utworzenie Dziennych Domów „Senior+” wynosi 20 mln zł;
2) utworzenie Klubów „Senior+” wynosi 40 mln zł;
3) zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi 16 mln zł;
4) obsługę techniczną Programu wynosi 4 mln zł.
W przypadku mniejszego zainteresowania lub przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż wskazana powyżej na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” lub zapewnienie funkcjonowania placówek, środki zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na dofinansowanie utworzenia Klubów „Senior+”. W przypadku, gdy w ramach niniejszego konkursu, nie zostaną rozdysponowane wszystkie środki zaplanowane na realizację zadań w 2018 r., Minister może ogłosić dodatkowy nabór wniosków. W 2017 r. kwota dotacji przyznanych na realizacje Programu wyniosła 28 352 329,47 zł.

Jednostki samorządu mogą złożyć ofertę w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.). Oferta będzie zawierać dodatkowe informacje o podziale zadań w ramach złożonej oferty wraz z kosztorysem, które będą wykonywać jednostki samorządu oraz poszczególni partnerzy. Za realizację i rozliczenie zadania odpowiada jednostka samorządu, jako strona umowy o realizację zadania publicznego.

Ofertę w postaci papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim (wykaz adresów urzędów wojewódzkich znajduje się w załączniku do ogłoszenia) – w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferty w postaci elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Data wydarzenia: od 2017-11-28 do 2017-12-22
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • integracja społeczna
  • polityka społeczna
  • seniorzy
  • wyrównywanie szans