Przejdź do treści głównej

Konkurs MON: Świąteczne wsparcie dla kombatantów

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-11-13, 11:50
archiwalne
Ministerstwo Obrony Narodowej. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspieraniaw zakresie Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych pn. Świąteczne wsparcie dla kombatantów. Oferty należy składać do 1 grudnia 2017 r.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert, które ukierunkowane będą na działania służące:

 1. integracji środowiska kombatanckiego, w tym polonijnego ze środowiskiem wojskowym i cywilnym w Polsce oraz za granicą poprzez organizację spotkań świątecznych dla kombatantów i weteranów poszkodowanych w misjach oraz ich rodzin;
 2. budowaniu i umacnianiu więzi międzypokoleniowej pomiędzy kombatantami a młodzieżą szkolną m.in. poprzez udział w spotkaniach świątecznych, przygotowywanie paczek świątecznych i dostarczanie ich kombatantom;
 3. wsparciu weteranów, którzy żyjąc często w bardzo skromnych warunkach socjalnych, dumnie pielęgnując pamięć o swoich dowódcach i poległych kolegach poprzez dostarczenie paczek świątecznych.

Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokości: 300.000,00 zł.

W poprzednich latach zadanie nie było realizowane.

Warunki realizacji zadań:

 1. termin realizacji zadań: od 08.12 do 29.12.2017 r.,
 2. obowiązkowy wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% całkowitych kosztów zadania,
 3. realizowane zadania muszą być zgodne z celami Konkursu,
 4. w ramach realizowanego
 5. w przypadku realizacji zadań, których jednym z rezultatów będzie m.in. publikacja, film, przedstawienie teatralne, obowiązkowo należy dołączy dodatkowe materiały w postaci np. maszynopisu, scenariusza,
 6. oferent musi prowadzić działalność statutową w obszarze realizowanego zadania.
 7. Zasady, tryb i kryteria przyznawania i rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Warunki składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

Wzór oferty dostępny jest także na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl (patrz współpraca z wojskiem).

 1. W ramach powyższego konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie 1 (jedną) ofertę.
 2. Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 22/2017/OWzS

Oferty należy składać do dnia: 1.12.2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej
Data wydarzenia: od 2017-11-13 do 2017-12-01
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • młodzież
 • polityka społeczna
 • Polonia
 • przeciwdziałanie ubóstwu
 • seniorzy
 • wyrównywanie szans