Przejdź do treści głównej

Nabór w PO WER: Programy mobilności ponadnarodowej (4.2)

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-11-09, 22:02
archiwalne
Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-002/17 na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN SMART CITIES, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Typ projektu: Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • podmioty ekonomii społecznej
 • administracja publiczna
 • przedsiębiorstwa
 • uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Programy mobilności ponadnarodowej (staż/praktyka/ jednostronna wymiana pracowników) dla przedstawicieli miast, których fiszka projektowa została wybrana do etapu II konkursu dotacji HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Kryteria wyboru projektów
Określono w regulaminie konkursu.

Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 97%. Alokacja na konkurs wynosi 2 500 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Załączniki

Sposób składania wniosków
Wnioski w ramach niniejszego konkursu można składać od 11 do 18 grudnia 2017 r. na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Miejsce składania wniosków
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-926 Warszawa

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w I kwartale 2018 r.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
Data wydarzenia: od 2017-12-11 do 2017-12-18
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • działalność międzynarodowa
 • integracja europejska
 • państwo, polityka
 • współpraca międzynarodowa
 • współpraca z administracją