Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie ośrodka adopcyjnego

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-10-31, 17:04
archiwalne
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w latach 2018-2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie ośrodka adopcyjnego. Oferty należy składać do 24 listopada 2017 r.

Oferent musi spełniać kryteria określone w art. 158 i 159 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Oferent winien posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu zadań, o których mowa w Dziale V „Postępowanie adopcyjne” ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W przypadku złożenia oferty wspólnej, przynajmniej jeden z partnerów winien posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu zadań, o których mowa w Dziale V „Postępowanie adopcyjne” ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Kancelaria Ogólna) lub przesłać listem poleconym na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem oferenta oraz dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w latach 2018-2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie ośrodka adopcyjnego”.

Termin składania ofert w niniejszym konkursie upływa w dniu 24 listopada 2017 roku (do godziny 15:45).

Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a w przypadku ofert przesłanych listownie o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a nie data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Data wydarzenia: od 2017-10-31 do 2017-11-24
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • edukacja
  • rodziny
  • wyrównywanie szans