Przejdź do treści głównej

Toruń. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-10-13, 16:27
archiwalne
Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Miasta Toruń. Oferty należy składać do 3 listopada 2017 r.

Rodzaj zadania

Zadanie polega na prowadzeniu czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć pochodzące z dotacji celowej, środki w kwocie242.903,52 zł rocznie, na prowadzenie czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zasady przyznawania dotacji

Zadanie finansowane będzie ze środków publicznych pochodzących z dotacji rządowej na realizację zadania zleconego. Wysokość dotacji na prowadzenie jednego punktu przez jeden miesiąc została ustalona na kwotę 5.060,49 zł.

Dotacja będzie udzielana miesięcznie z dołu.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego określają:

 1. przepisy:
  1. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 z późn. zm.)
 2. umowy o powierzenie wykonania zadania publicznego zawarta między Gminą Miasta Toruń i organizacją pozarządową.

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie będzie realizowane w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie w każdym z czterech punktów.
 2. Zadanie będzie realizowane w następujących punktach:
  1. punkt nr 1 przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10 w godz. 11.30 – 15.30
  2. punkt nr 2 przy ul. Grudziądzkiej 126 b w godz. 13.00 – 17.00
  3. punkt nr 3 przy ul. Poznańskiej 52 w godz. 13.00 – 17.00
  4. punkt nr 4 przy ul. Dziewulskiego 38 w godz. 13.00 – 17.00
 3. Nieodpłatna pomoc prawna musi być świadczona przez osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie wymagane przepisami art. 5 ust. 1 i art. 11 ust. 3ustawy z dnia 5. sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, zwanej dalej „ustawą” (tj. adwokaci lub radcowie prawni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikant adwokacki lub aplikant radcowski, a także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub osoby, które ukończyły studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, korzystające w pełni z praw publicznych i mające pełną zdolność do czynności prawnych, nie karane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe).
 4. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona z uwzględnieniem wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17. sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert oraz ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

Organizacja pozarządowa może złożyć ofertę na prowadzenie jednego lub więcej punktów pomocy prawnej (maksymalnie czterech punktów) ze wskazaniem, którego punktu/ów dotyczy oferta. Oferty w zamkniętych kopertach, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia3. listopada 2017 r. do godz. 10.00. Koperty należy zaadresować: Urząd Miasta Torunia Biuro Obsługi Urzędu ul. Wały gen. Sikorskiego 8 z dopiskiem: „Oferta w konkursie na prowadzenie punktu nieodpłatnych porad prawnych w 2018 r.”. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu (lub złożenia oferty) do Urzędu Miasta Torunia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Torunia
Data wydarzenia: od 2017-10-13 do 2017-11-03
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • polityka społeczna
 • poradnictwo obywatelskie
 • prawo