Przejdź do treści głównej

I nabór wniosków na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego - subregion bialski

autor(ka): Anna Abramek-Madejska
2017-10-11, 12:34
archiwalne
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” ogłasza nabór pomysłów biznesowych związanych z utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego.

POMYSŁ NA BIZNES SPOŁECZNY - OGŁOSZENIE NR 6/2017/RPLU O NABORZE WNIOSKÓW - DOTACJE NA TWORZENIE NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W SUBREGIONIE BIALSKIM

Nabór realizowany w ramach projektu „Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ?

A. Wsparcie doradczo-szkoleniowe:
- szkolenia dla osób i instytucji planujących utworzenie przedsiębiorstwa społecznego
- doradztwo w zakresie wypełnienia wniosków o dotacje
B. Dotacje na utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego - bezzwrotne wsparcie finansowe po przygotowaniu pełnego biznesplanu. (w wysokości do 15.000 zł na miejsce pracy, jednak nie wyższej niż do 120.000 zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne) C. Finansowe wsparcie pomostowe (3 m-ce x 820 zł + 3 m-ce x 600 zł na każde miejsce pracy) D. Usługi zindywidualizowane w formie doradztwa biznesowego i doradztwa specjalistycznego.

Uwaga!

Niniejszy nabór jest elementem pierwszego etapu w ubieganiu się o bezzwrotną dotację na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego. Najlepsze pomysły otrzymają wsparcie doradczo-szkoleniowe, na podstawie których zostaną dopracowane właściwe biznesplany planowanego przedsięwzięcia biznesu społecznego.

Drugim etapem będzie wybór biznesplanów do dofinansowania – udzielenie dotacji.

W drugim etapie będą mogły wziąć udział tylko i wyłącznie pomysły które pomyślnie przejdą pierwszy etap naboru.

Udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym jest warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji.

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY.

1. Osoby prawne (podmioty/instytucje): a) podmioty ekonomii społecznej b) przedsiębiorstwa społeczne c) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

2. Osoby fizyczne, zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby fizyczne i prawne z terenu jednego z powiatów subregionu bialskiego, tj:

- bialski,

- lubartowski,

- łukowski,

- radzyński,

- parczewski,

- Miasto Biała Podlaska.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” Ul. Racławicka 38-44, lok 307 21-040 Świdnik poniedziałek – piątek w godzinach 9.00-15.00

2. W przypadku osób, zarówno fizycznych jak i prawnych, planujących w grupie założenie przedsiębiorstwa społecznego, grupa osób składa jeden wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z wymaganymi przez Realizatora Projektu załącznikami, podpisany przez wszystkie osoby planujące w grupie założenie przedsiębiorstwa społecznego.

3. Wniosek musi być sporządzony na właściwym formularzu, komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osobę/y ubiegające się o wsparcie w miejscu wskazanym we wniosku. W przypadku Wniosku składanego przez osoby prawne podpis musi złożyć osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu podmiotu i jednocześnie osoba/y ta/e powinna/y być umocowana/e do podpisania i złożenia wniosku.

4. Wniosek o przyznanie wsparcia oraz załączniki muszą być podpisane przez osobę/y ubiegające się o wsparcie. Każda strona wymaga parafowania przez osobę/y ubiegające się o wsparcie.

5. Wniosek o przyznanie wsparcia z kompletem załączników musi być trwale spięty (zszyty, umieszczony w skoroszycie).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

od 9 października 2017 roku do – do 10 listopada 2017 roku.

Więcej na -->


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew"
Miejsce: Biała Podlaska
Data wydarzenia: od 2017-10-11 do 2017-11-10
Organizator:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew"

Adres:

Racławicka 38-44 307, 21-040 Świdnik, woj. LU

Tel.:

81 307 66 26

E-mail:

modrzew@modrzew.org

Www:

http://www.modrzew.org 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • ekonomia społeczna
  • przedsiębiorczość