Przejdź do treści głównej

Dotacje na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w subregionie bialskim - I nabór

autor(ka): Anna Abramek-Madejska
2017-10-11, 12:31
archiwalne
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” ogłasza nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór realizowany w ramach projektu „Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

TYP PRZEDSIĘWZIĘCIA, NA KTÓRY PROWADZONY JEST NABÓR WNIOSKÓW:

Typ nr 2 przedsięwzięcia - Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych.

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ?

A. Refundacja wyposażenie i doposażenia stanowiska pracy

(w wysokości do 15.000 zł na miejsce pracy, jednak nie wyższej niż do 120.000 zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne)

B. Subsydiowane zatrudnienie

(6 m-cy x 800 zł na każde miejsce pracy)

C. Usługi zindywidualizowane w formie doradztwa biznesowego i doradztwa specjalistycznego

UWAGA!

Dotacja na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych jest udzielana wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem.

Poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej rozumie się tworzenie nowych miejsc pracy w:

a) istniejących przedsiębiorstwach społecznych;

b) w podmiotach ekonomii społecznej niebędących przedsiębiorstwami społecznymi, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY.

a) przedsiębiorstwa społeczne

b) podmioty ekonomii społecznej niebędące przedsiębiorstwami społecznymi, deklarujące chęć przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby prawne z terenu jednego z powiatów subregionu bialskiego, tj:

- bialski,

- lubartowski,

- łukowski,

- radzyński,

- parczewski,

- Miasto Biała Podlaska.

WAŻNE!

W przypadku podmiotów ekonomii społecznej niebędących przedsiębiorstwami społecznymi, lecz deklarującymi chęć przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne, zatrudnienie pracownika na stanowisku pracy utworzonym w ramach wsparcia finansowego może nastąpić po przekształceniu w przedsiębiorstwo społeczne.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1. Wypełniony i podpisany wniosek, wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” Ul. Racławicka 38-44, lok 307 21-040 Świdnik poniedziałek – piątek w godzinach 9.00-15.00

2. Wniosek musi być sporządzony na właściwym formularzu, komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu podmiotu ubiegającego się o wsparcie w miejscu wskazanym we wniosku.

Jednocześnie osoba/y ta/e powinna/y być umocowana/e do podpisania i złożenia wniosku.

4. Wniosek o przyznanie wsparcia oraz załączniki muszą być podpisane przez osobę/y ubiegające się o wsparcie. Każda strona wymaga parafowania przez osobę/y ubiegające się o wsparcie.

5. Wraz wnioskiem o przyznanie dotacji należy złożyć pisemne oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w § 3 Regulaminu wsparcia finansowego.

5. Wniosek o przyznanie wsparcia z kompletem załączników musi być trwale spięty (zszyty, umieszczony w skoroszycie).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym od 10 października 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

Więcej na -->


Źródło: Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew"
Miejsce: Biała Podlaska
Data wydarzenia: od 2017-10-11 do 2017-11-10
Organizator:

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej "Modrzew"

Adres:

Racławicka 38-44 307, 21-040 Świdnik, woj. LU

Tel.:

81 307 66 26

E-mail:

modrzew@modrzew.org

Www:

http://www.modrzew.org 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • ekonomia społeczna
  • przedsiębiorczość
  • wspieranie przedsiębiorczości