Przejdź do treści głównej

Nabór w PO WER: Współpraca ponadnarodowa (4.3)

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-10-09, 21:15
archiwalne
Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17 na wykorzystanie współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER lub regionalnych programów operacyjnych.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.:

1. podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
2. administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
3. jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty,
4. ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
5. instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
6. instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
7. szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;
8. uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
9. przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
10. organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
11. podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
12. partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
13. federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;
14. jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

W ramach konkursu zostanie wybrany podmiot, który w ramach współpracy ponadnarodowej będzie prowadził działania mające na celu rozszerzenie projektów standardowych o komponent ponadnarodowy. Podmiot wybrany w procedurze konkursowej obejmie zasiegiem realizowanych w projekcie działąń cały kraj i będzie odpowiedzialny za udzielanie grantów na rozwój partnertwa ponadnarodowego w ramach już realizowanych projektów współfinansoanych z EFS.

Wybrany w konkursie wnioskodawca będzie zobowiązany do przedstawienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie schematu procedury realizacji projektu grantowego, która zostanie zatwierdzona przez IOK. Szczegółowe wymagania odnośnie do procedury zostały opisane w załączniku nr 21 do Regulaminu konkursu. Zapisy procedury mają doprecyzowywać zapisy wniosku oraz strategii realizacji projektu, która stanowi załącznik do wniosku.

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego działania 4.3 „Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi”. Realizacja projektów współpracy ponadnarodowej, dzięki którym powstaną nowe rozwiązania, powinna przyczynić się także do zwiększenia efektywności innych interwencji wspieranych w ramach EFS.

W ramach projektów współpracy ponadnarodowej, możliwe jest realizowanie kilku rodzajów działań współpracy w partnerstwie ponadnarodowym:
1) wypracowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;
2) transfer, zaadaptowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;
3) równoległe tworzenie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;
4) wymiana informacji i doświadczeń.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 22 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Termin naboru

Od 15.11.2017 do 29.11.2017.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Sposób składania wniosków

Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: i ewentualnie telefonicznie: 22 378 31 68, w godzinach 09.00-11.00.

Dodatkowo, CPE publikuje na swojej stronie internetowej (www.power.cpe.gov.pl) wyjaśnienia dotyczące konkursu oraz odpowiedzi na ewentualne pytania zadawane przez wnioskodawców, m.in. w ramach FAQ.

Linki

Strona internetowa Centrum Projektów Europejskich

Zapoznaj się z prawem i dokumentami, w tym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
Data wydarzenia: od 2017-11-15 do 2017-11-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja zawodowa
  • działalność międzynarodowa
  • integracja europejska
  • kształcenie ustawiczne
  • rynek pracy
  • współpraca międzynarodowa