Przejdź do treści głównej

Nabór w Programie Polska-Saksonia: Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-10-05, 10:16
archiwalne
Od 2 października do 30 listopada 2017 r. można składać wnioski w ramach Programu Polska-Saksonia o dofinansowanie projektów z zakresu wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego na polsko-saksońskim pograniczu.

Kto może składać wnioski?

Uprawnione do składania wniosków są podmioty wymienione poniżej, przy czym każdy projekt musi być projektem partnerskim. W skład partnerstwa powinien wchodzić przynajmniej jeden partner z Polski i przynajmniej jeden z Saksonii.

Rolę beneficjenta wiodącego mogą objąć tylko partnerzy polscy lub saksońscy. Wniosek w imieniu partnerstwa składa beneficjent wiodący.

W ramach naboru wniosków, dofinansowanie mogą otrzymać:

 • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe,
 • podmioty ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym (nieposiadające charakteru przemysłowego lub handlowego),
 • organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa społecznego i gospodarczego,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa, o ile ich działania w projekcie są realizowane w zakresie pożytku publicznego i są zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej. MŚP nie mogą pełnić roli beneficjenta wiodącego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działania na rzecz ochrony przyrody, zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju dziedzictwa kulturalnego i naturalnego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów podane są w Podręczniku Programu w rozdziale IV.1.8.4 Ocena wniosku o dofinansowanie.

Preferowane będą wnioski o dofinansowanie, w przypadku których:

 • proporcja budżetu do docelowej wartości wskaźników programowych będzie korzystniejsza,
 • czas realizacji nie będzie dłuższy niż 24 miesiące.

Finanse

W ramach I osi priorytetowej Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe w przypadku projektów planujących inwestycje w infrastrukturę, muszą być spełnione poniższe warunki:
1) ze środków EFRR może być finansowana wyłącznie mała infrastruktura kulturowa i turystyczna
2) maksymalna wartość projektu związanego z inwestycją w małą infrastrukturę wynosi 5 mln euro
3) maksymalna wartość całego projektu, polegającego na inwestycji w infrastrukturę, która znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, wynosi 10 mln euro
4) celem projektu jest zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego (art. 5.6.c rozporządzenia EFRR) lub zwiększenie dostępności atrakcji turystycznych/kulturowych bądź rozwój atrakcji turystycznych/kulturowych jako elementu strategii terytorialnej (art. 5.8 rozporządzenia EFRR).

Wartość środków dostępnych w ramach naboru to 7 mln euro.

Niezbędne dokumenty

Zasady oceny wniosków o dofinansowanie oraz wyboru projektów do dofinansowania zawarte są w Podręczniku Programu w rozdziałach IV.1.8.4 oraz IV.1.8.5.

Szczegółowe zasady dotyczące sposobu przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie zostaną przedstawione w ogłoszeniu o naborze na stronie internetowej programu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu - na najbliższym posiedzeniu Komitetu Monitorującego.

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat PL-SN 2014-2020
ul. Św. Mikołaja 81, p. 4 50-126 Wrocław

Sposób składania wniosków

Elektronicznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie internetowej programu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze podane są w rozdziale IV.1.9 Procedura skargowa Podręcznika Programu.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Wspólnego Sekretariatu Programu.

Linki

Strona programu


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020
Miejsce: Polska, Saksonia (Niemcy)
Data wydarzenia: od 2017-10-02 do 2017-11-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • historia
 • kultura
 • ochrona przyrody
 • tradycja
 • turystyka, podróże
 • wspólnoty i społeczności lokalne