Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-09-28, 13:25
archiwalne
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych wraz ze wsparciem technicznym polegającym na zakupie niezbędnego doposażenia. Oferty należy składać do 19 października 2017 r.

Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych na zlecenie Gminy Wrocław.
Podmiot prowadzący dom pomocy społecznej zobowiązany będzie do prowadzenia placówki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz.964) oraz Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2016, poz. 930 z późn. zm.) oraz innymi przepisami właściwymi do realizowania zleconego zadania.

Dom pomocy społecznej będzie zaspokajać potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne mieszkańców, na poziomie obowiązującego standardu usług, w tym m.in.:
a) miejsce zamieszkania,
b) wyżywienie,
c) odzież i obuwie,
d) utrzymanie czystości,
e) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
f) pielęgnację,
g) niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
h) umożliwienie udziału w terapii zajęciowej,
i) podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu,
j) umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
k) zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
l) stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
m) działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,
n) pomoc usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter
terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia,
o) zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
p) dostęp do informacji prawnej i poradnictwa specjalistycznego.

Dom ma funkcjonować w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu, opracowywane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim.

Wsparcie techniczne Domu Pomocy Społecznej polegać na dofinansowaniu zakupu doposażenia niezbędnego do realizacji zadania.

Wszelkie zakupy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie urządzenia muszą posiadać niezbędne atesty bądź inne dokumenty dopuszczające je do użytkowania, określone przepisami prawa o ile są niezbędne. Kontroli podlegać będą wszystkie dokumenty oraz wykonane prace służące wykazaniu zasadności wykorzystania środków publicznych.

Środki finansowe przekazane na zakupy inwestycyjne nie mogą zostać przeznaczone na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej. Oferent zobowiązany będzie do zwrotu niewykorzystanych środków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne w przypadku niepełnego wykorzystania.

Środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne muszą zostać wykorzystane w roku, w którym zostały przekazane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Wrocławia
Data wydarzenia: od 2017-09-28 do 2017-10-19
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • chorzy
  • integracja społeczna
  • polityka społeczna
  • seniorzy