Przejdź do treści głównej

Konkurs MZ: Realizacja Narodowego Programu Zdrowia - cel operacyjny 1

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-09-27, 13:14
archiwalne
Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Zapewnienie dostępności do profesjonalnej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów laktacyjnych w ramach Działania 1.2.4 promocja karmienia piersią Celu Operacyjnego 1: Poprawa sposobu żywienia i stanu odżywiania społeczeństwa oraz aktywności fizycznej społeczeństwa. Oferty należy składać do 4 października 2017 r.

Minister Zdrowia, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2016 r. poz. 2003) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego:

Zapewnienie dostępności do profesjonalnej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów laktacyjnych

w ramach Działania 1.2.4 promocja karmienia piersią

Celu Operacyjnego 1: Poprawa sposobu żywienia i stanu odżywiania społeczeństwa oraz aktywności fizycznej społeczeństwa

Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora/ów zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na zapewnieniu dostępności do profesjonalnej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów laktacyjnych.

Oferent w ramach zadania przeprowadzi nieodpłatne kursy specjalistyczne dla kadry medycznej pn.: „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji” łącznie z zajęciami praktycznymi ujętymi w programie szkolenia i przeprowadzeniem egzaminu. Oferent przeszkoli co najmniej 120 osób.

Grupą docelową jest personel medyczny zajmujący się kobietami w okresie ciąży, porodu, połogu i małymi dziećmi. Realizacja zadania powinna podlegać ocenie pod kątem efektywności i skuteczności w osiąganiu zaplanowanych rezultatów.

Oferent, prowadzący szkolenia dla więcej niż 120 osób jest zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń na terenie więcej niż 1 województwa. Realizacja szkoleń rozpocznie się w 2017 roku.

Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie:

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest:

podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.),

spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w formie papierowej w terminie od 26.09.2017 r. do 4.10.2017 r. Ministra na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Matki i Dziecka

ul. Miodowa 15

00‐952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Konkurs NPZ na rok 2017, zadanie:

Konkurs NPZ, zadanie: Zapewnienie dostępności do profesjonalnej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów laktacyjnych, NPZ.CO1_1.2_4e_2017

Oferty należy składać (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie Ministerstwa Zdrowia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

O przyjęciu oferty decyduje data i godzina jej wpływu do Ministerstwa Zdrowia. Oferty, które wpłyną po terminie, będą odrzucane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MZ: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Data wydarzenia: od 2017-09-27 do 2017-10-04
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ochrona zdrowia