Przejdź do treści głównej

Konkursy dotacyjne: Przeciwdziałanie uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-08-28, 14:15
archiwalne
Zarządu Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2017. Oferty należy składać do 15 września 2017 r.

Ogłoszone konkursy:

Konkurs nr 1

„Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych”

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, działań, których celem jest minimalizacja rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Zakłada się, iż efektem realizowanych programów będzie zmniejszenie szkód m. in. zdrowotnych spowodowanych przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. Wśród zgłoszonych projektów mogą znaleźć się np. streetworking, partyworking i inne.

Konkurs nr 2.

„Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych”

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, przeprowadzenie programów dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, doświadczających już pierwszych trudności w związku ze stosowaniem środków psychoaktywnych oraz zapewnianie im pomocy zapobiegającej powstawaniu dalszych poważnych zaburzeń. W ramach zadania mogą być zgłaszane programy wczesnej interwencji prowadzone przez profesjonalistów np. program Fred Goes Net.

Konkurs nr 3

„Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)”

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, przygotowania i przeprowadzenia szkoleń edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym), mających na celu m.in.:

 • pokazanie sygnałów ostrzegawczych potwierdzających stosowanie środków psychoaktywnych,
 • naukę rozpoznania i diagnozy sytuacji, interwencji w sytuacji, gdy dziecko stosuje środki psychoaktywne,
 • udzielenie wskazówek, jak wspierać abstynencję dziecka,
 • zwiększenie świadomości na temat negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych, ukazanie szkód i zagrożeń wynikających ze stosowania środków psychoaktywnych przez dzieci,
 • zdobycie wiedzy na temat poradnictwa rodzinnego, prawnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak również na temat instytucji i organizacji udzielających pomocy dziecku i rodzinie,
 • wzmocnienie kompetencji wychowawczych,
 • ukazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych województwa w zakresie przedmiotowym należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań (oferty przyjmowane są przez Punkt Kancelaryjny usytuowany w holu głównym), w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „Departament Zdrowia - Uzależnienia – Konkurs: dokładna nazwa konkursu w terminie do dnia 15 września 2017 roku do godziny 15.30 włącznie (nie decyduje data stempla pocztowego).

O przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Data wydarzenia: od 2017-08-28 do 2017-09-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dzieci
 • edukacja
 • młodzież
 • polityka społeczna
 • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
 • rodziny