Przejdź do treści głównej

Konkurs dla samorządów: HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-08-14, 09:17
archiwalne
Ministerstwo Rozwoju. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju ogłosiło 18 lipca 2017 r. konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem: „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Konkurs tra do 24 listopada 2017 r.

Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest kreowanie, przy użyciu inteligentnych rozwiązań, miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia, za którą współodpowiedzialność ponoszą także mieszkańcy, którzy jednocześnie biorą aktywny udział w zarządzaniu i współdecydowaniu o niej.

Ze względu na pilotażowy charakter przewidywanych efektów konkursu, wdrażanych rozwiązań technologicznych i innowacji społecznych, nie mniej ważne jest upowszechnienie wypracowanych rozwiązań oraz promocja dobrych praktyk, w tym zakresie wśród różnych interesariuszy oraz innych miast o podobnych uwarunkowaniach.

Wnioskodawcy

Wnioskodawcą w konkursie może być tylko pojedyncza gmina posiadająca status miasta (tj. gminy miejskie lub miejsko-wiejskie).

Procedura wnioskowania o dotację

Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów:

Etap I

Wnioskodawca przygotowuje i składa do MR fiszkę projektową (której wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu), która w sposób syntetyczny powinna opisywać pomysł na projekt i proponowane działania w celu jego wdrożenia. Fiszka projektowa opisuje propozycje wnioskodawcy w zakresie inteligentnych rozwiązań dla miasta.

UWAGA!

Fiszki, które zostały wybrane w I etapie konkursu nie dostają automatycznie dotacji. Pełne koncepcje projektu opracowane na ich bazie będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej podczas II etapu i to będzie podstawa wyboru projektów do dofinansowania. Z wnioskodawcami, których fiszki zostały wybrane w I etapie konkursu nie jest podpisywana umowa, gdyż nie otrzymują oni żadnych środków finansowych tylko wsparcie merytoryczne, o którym mowa poniżej.

Pierwszy etap Konkursu kończy się wybraniem ok. 50 fiszek, które stanowią podstawę do przygotowania koncepcji projektu. W przypadku dużej liczby fiszek wysokiej jakości, MR może zdecydować o zwiększeniu liczby miast, które będą mogły przystąpić do II etapu Konkursu.

Etap II

Wnioskodawcy, których fiszki zostały wybrane, otrzymają wsparcie merytoryczne m.in. w postaci szkoleń, warsztatów, konferencji oraz indywidualnego doradztwa eksperckiego (w celu przygotowania wniosku o dotację). Wnioski te podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, zgodnie z zapisami Regulaminu prac Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu dotacji. Lista Wnioskodawców, którzy otrzymają dotację zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.popt.gov.pl wraz z podaniem wysokości przyznanej dotacji oraz tytułem projektu.

Sposób składania fiszek (I etap) i wniosków (II etap)

Formularz fiszki (w I etapie)/wniosku (w II etapie) o przyznanie dotacji wraz z załącznikami zwany dalej „fiszką/wnioskiem”, należy złożyć papierowo w jednym egzemplarzu. Do dokumentów należy załączyć wersję elektroniczną w postaci wypełnionego formularza PDF i arkusza kalkulacyjnego (na płycie CD/DVD lub pendrive) i dostarczyć osobiśice lub wysłać pocztą/kurierem, na adres:

Dokumenty wyślij na adres:

Ministerstwo Rozwoju - Kancelaria Główna
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Na kopercie koniecznie napisz:

 • Konkurs „HUMAN SMART CITIES”
 • pełną nazwę i adres Wnioskodawcy

Terminy

 • Ogłoszenie konkursu – 18 lipca 2017 r.
 • Termin składania fiszek projektowych – 24 listopada 2017 r.
 • Termin składania koncepcji projektu zostanie przekazany wnioskodawcom wybranym w pierwszym etapie konkursu, ale nie może to być termin wcześniejszy niż 4 miesiące od dnia ogłoszenia wyników pierwszego etapu.
 • Maksymalny termin realizacji projektów – 31 grudnia 2021 r.

Wartość projektów

 • minimalna wartość projektu to 500 tys. zł netto
 • maksymalna wartość projektu to 4 mln zł netto
 • wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który stanowi minimum 10 proc. kosztów kwalifikowalnych zgłoszonego projektu

Pytania dotyczące konkursu dotacji prosimy kierować na adres:

Dokumentacja konkursowa

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową przed wysłaniem pytania na skrzynkę kontaktową.

Regulamin konkursu dotacji "Human Smart Cities"  (DOC 228 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu dotacji:

Spotkania informacyjne

Spotkania skierowane są do przedstawicieli gmin miejskich i miejsko-wiejskich - wnioskodawców oraz ich potencjalnych partnerów.

Prosimy o śledzenie zakładki Konferencje i szkolenie na stronie Programu Pomoc Techniczna - będą się tam sukcesywnie pojawiać informacje o spotkaniach nt. konkursu.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Serwis Programu Pomoc Techniczna
Data wydarzenia: od 2017-07-18 do 2017-11-24
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywność obywatelska
 • fundusze strukturalne
 • miasto
 • rozwój lokalny
 • rozwój regionalny
 • wspólnoty i społeczności lokalne
 • współpraca z administracją