Przejdź do treści głównej

Konkurs MON: Pakiet edukacyjny „Ochotnicy na straży Rzeczypospolitej”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-08-11, 17:16
archiwalne
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Pakiet edukacyjny „Ochotnicy na straży Rzeczypospolitej”. Oferty należy składać do 5 września 2017 r.

Celem zadania jest zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości, świadomości narodowej, a także zwiększenie wiedzy nt. istotnych wydarzeń historycznych poprzez przygotowanie odpowiednich narzędzi, które posłużą samokształceniu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, jak również prowadzeniu zajęć programowych w ramach przedmiotu „Kształcenie obywatelskie”.

Na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę w wysokości 450 000,00 zł.

W latach ubiegłych zadanie nie było zlecane do realizacji.

Zasady, tryb i kryteria przyznawania i rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Termin realizacji zadania: 25.09.2017- 15.12.2017 r.

Oferty należy składać do dnia: 05.09.2017 r.

Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 15.09.2017 r.

Warunki realizacji zadania:

Zadanie polega na:

przygotowaniu czterech rozbudowanych pakietów edukacyjnych wraz z pomocami dydaktycznymi adresowanymi przede wszystkim do żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, dotyczących następujących tematów:

I Pakiet: Walka o odzyskanie Niepodległości - Legiony Piłsudskiego i Błękitna Armia Hallera;

II Pakiet: Wojna z sowiecką Rosją - rola Armii Ochotniczej, Harcerzy, Legii Akademickiej;

III Pakiet: Polskie Państwo Podziemne - rola oddziałów leśnych, jak i miejskich, walka z kilkoma wrogami na kresach;

IV Pakiet: Żołnierze Niezłomni - od wojny domowej z sowieckim okupantem i kolaborantami do samotnej walki leśnych oddziałów.

Każdy ww. pakiet edukacyjny musi zawierać treści historyczne odnoszące się do wskazanego powyżej konkretnego tematu.

  1. Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

Wzór oferty stanowi załącznik do ogłoszenia i dostępny jest na stronie internetowej www.bip.mon.gov.pl oraz www.wojsko-polskie.pl (patrz współpraca z wojskiem).

  1. W ramach powyższego konkursu uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę.
  2. Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 17/2017/OWzS

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej DEKiD MON, w terminie podanym w ogłoszeniu. Za datę złożenia oferty uważa się datę zarejestrowania jej w kancelarii.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej
Data wydarzenia: od 2017-08-11 do 2017-09-05
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • historia
  • kultura