Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: „BO Małopolska” – ocena procesu wdrażania II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-08-07, 16:22
archiwalne
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pod nazwą: „BO Małopolska” – ocena procesu wdrażania II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

W ramach realizacji zadania finansowane będą działania polegające w szczególności na:

1) Przygotowaniu i przeprowadzeniu badania wraz z analizą i oceną procesu wdrażania II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego (zwanego dalej badaniem ewaluacyjnym), w wyniku którego powstanie raport ewaluacyjny wraz z rekomendacjami do opracowania i wdrażania kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

2) Badanie ewaluacyjne musi być skierowane do:

a) mieszkańców Małopolski, którzy wzięli udział w procesie wdrażania II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, pozostawili dane kontaktowe i wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego,

b) różnych aktorów życia społecznego z terenu Województwa Małopolskiego, uczestniczących w całym procesie wdrażania II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, którzy podejmowali aktywność na różnych etapach tego procesu i pełnili w nim różne role (m.in. organizatorzy – Zespół zadaniowy ds. Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, partnerzy – podmioty wspierające: samorządy terytorialne gmin i powiatów Małopolski, Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne, samorządy gospodarcze, instytucje kultury, Lokalne Grupy Działania (LGD), uczelnie wyższe itd.). W trakcie prowadzenia badania ewaluacyjnego Oferent będzie musiał te grupy wyodrębnić (tzn. pogrupować i opisać w raporcie ewaluacyjnym).

3) Badanie ewaluacyjne musi zostać przygotowane i przeprowadzone w oparciu o co najmniej następujące metody badawcze:

a) indywidualne wywiady pogłębione (IDI),

b) analizę danych zastanych oraz wywołanych,

c) badania ankietowe,

d) zogniskowane wywiady grupowe (FGI).

4) Badanie ewaluacyjne musi obejmować w szczególności następujące zagadnienia:

a) działania informacyjno-promocyjne oraz edukacyjne przeprowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach realizacji II edycji Budżetu Obywatelskiego (w szczególności: źródło informacji o tym skąd ankietowani pozyskali wiedzę o Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego, jak oceniają działania promocyjne oraz czy poziom informacji był wystarczający),

b) zasady Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu (w szczególności: ocena wysokości środków, podziału na subregiony, podziału na zadania małe i duże, braku zadań obejmujących skalę całego Województwa),

c) sposób składania wniosków i głosowania (w szczególności: pytanie o czynniki, które wpłynęły

d) w głównej mierze na wybór zadań przez osoby głosujące, opinia o głosowaniu elektronicznym oraz karcie papierowej),

e) ocenę zasadności realizacji Budżetu Obywatelskiego na poziomie Województwa Małopolskiego,

f) propozycje i postulaty zmiany Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu (zastosowanie półotwartej lub otwartej kafeterii odpowiedzi), zgłaszane przez osoby biorące udział w procesie wdrażania II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

5) W ramach przeprowadzania badania ewaluacyjnego Oferent będzie zobowiązany do przygotowania, opracowania i zastosowania co najmniej następujących metod i narzędzi badawczych:

a) indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z mieszkańcami Małopolski, którzy zgłosili propozycję zadań. IDI należy przeprowadzić po etapie weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz po ogłoszeniu listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy projektów odrzuconych, które planowane jest w terminie do 14 września br. Łącznie należy przeprowadzić co najmniej 30 IDI, przy czym po co najmniej 5 IDI w każdym subregionie, o którym mowa w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,

b) ankiety internetowej skierowanej do mieszkańców Małopolski biorących udział w głosowaniu w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Ankieta internetowa powinna zostać przeprowadzona po etapie głosowania, które planowane jest w okresie 25 września – 13 października br. Należy przeprowadzić min. 300 ankiet przy założeniu, że w każdym z subregionów będzie wykonane co najmniej 30 z nich,

c) zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) z organizatorami i podmiotami wspierającymi. FGI należy przeprowadzić po etapie głosowania mieszkańców, które planowane jest w okresie 25 września – 13 października br. Należy przeprowadzić min. 1 wywiad grupowy w każdym z subregionów, oraz min. 1 wywiad grupowy z przedstawicielami Zespołu zadaniowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ds. Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Liczba uczestników wywiadów grupowych w każdym subregionie, o którym mowa w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, nie może być mniejsza niż 6 osób i większa niż 10 osób,

d) przeprowadzenia analizy danych zastanych, w oparciu o:

  1. ankiety ewaluacyjne przeprowadzone przez Kancelarię Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wśród mieszkańców uczestniczących w spotkaniach informacyjnych i warsztatowych, przekazanych Oferentowi przez Kancelarię Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego niezwłocznie po rozstrzygnięciu niniejszego Konkursu i podpisaniu z wybranym Oferentem umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
  2. zbiór danych pochodzących z głosowania mieszkańców w II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, przekazany Oferentowi przez Kancelarię Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz informacji o populacji Małopolski w rozbiciu na poszczególne subregiony, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,

e) wykonania analizy danych wywołanych, przygotowania i dostarczenia do Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ul. Zacisze 5, pok.192), projektu raportu ewaluacyjnego, o którym mowa w ust. 2, w formie: pliku otwartego umożliwiającego dalszą edycję raportu np. w formacie doc., w terminie do 14 dni od dnia otrzymania z Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zbioru danych,

f) opracowania i dostarczenia do Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ul. Zacisze 5, pok.192) zaakceptowanego raportu ewaluacyjnego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania uwag do projektu raportu ewaluacyjnego, w formie:

  1. komputerowego wydruku kolorowego (3 egzemplarze opracowania, format A4, zbindowane),
  2. elektronicznej: 1) pliku otwartego umożliwiającego dalszą edycję raportu np. w formacie doc., 2) pliku zamkniętego w formacie pdf., 3) pliku pdf. kompozytowy do druku.

6) Wyniki badań ankietowych powinny być przedstawione ogólnie w skali wszystkich ankietowanych, w rozbiciu na wiek oraz subregion zamieszkiwania. Przy konstruowaniu kafeterii odpowiedzi pytań oceniających należy użyć warunkującej skali Rensisa Likerta.

7) Przeprowadzając badanie ewaluacyjne Oferent zobowiązany jest sięgnąć po zróżnicowany zestaw danych, pochodzących zarówno z analizy danych zastanych, jak i zrealizowanych badań (o charakterze ilościowym i jakościowym). Oferent zobowiązany jest do porównania rezultatów badania ewaluacyjnego z wynikami ewaluacji I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, dostępnymi na stronie www.bo.malopolska.pl, w szczególności w kontekście zawartych w nim rekomendacji.

8) Oferent może w badaniu ewaluacyjnym zastosować więcej metod badawczych oraz zwiększyć ilość i zaproponować dodatkowe narzędzia badawcze, przy czym powinien uzasadnić ich użycie i ilości. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mogą prowadzić do zwiększenia maksymalnej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.

Oferta musi zostać złożona na obowiązującym wzorze określonym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) w terminie do dnia 22 sierpnia 2017 r. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Zaleca się również dołączenie edytowalnej wersji elektronicznej oferty (plik MS Word) na płycie CD. Plik można również wysłać e-mailem na adres: .

2) Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków parter (nowy budynek) w godzinach 8.00 do godz. 16.00 lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem: Konkurs pn. „BO Małopolska” - ocena procesu wdrażania II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kancelaria Zarządu ul. Racławicka 56 30-017 Kraków.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Data wydarzenia: od 2017-08-07 do 2017-08-22
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • budżet obywatelski
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • inicjatywy oddolne
  • partycypacja