Przejdź do treści głównej

Konkurs PARPA: Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia 2016-2020

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-08-07, 12:40
archiwalne
fot. sxc.hu/LilGoldWmn
Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. Oferty należy składać do 1 września 2017 r.

PARPA zastrzega, że w sytuacji zadań wieloletnich, realizacja zadania w kolejnych latach będzie uzależniona od zapewnienia środków finansowych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach NPZ do dyspozycji PARPA. Kwota środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w kolejnych latach obowiązywania umowy będzie określana w drodze aneksu do umowy. W przypadku braku zapewnienia środków finansowych, umowa ulega rozwiązaniu.

Wnioskowana kwota dofinansowania poszczególnego zadania na dany rok nie może przekraczać wysokości środków finansowych określonych przy poszczególnym zadaniu w ogłoszeniu o konkursie.

Wnioskodawca musi wnieść wkład własny (wynoszący minimum 5% wnioskowanej kwoty) w każdym roku. Wkład własny powinien być bezpośrednio związany z realizowanym zadaniem i znajdować uzasadnienie w jego realizacji. Powinien być skalkulowany rzetelnie, wyłącznie w odniesieniu do zakresu planowanego zadania. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji zadeklarowany wkład własny będzie sprawozdawany PARPA i będzie podlegał analizie merytorycznej i finansowej.

Wkład własny wnioskodawcy stanowić może:
- wkład finansowy, w szczególności środki finansowe własne, środki finansowe wynikające z zatrudnienia i/lub środki finansowe pochodzące z innych źródeł, w tym: środki finansowe z innych źródeł publicznych (np. NFZ);

- wkład osobowy, w szczególności praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy.

Wkład osobowy powinien być możliwy do wyliczenia, zweryfikowania i możliwy do udokumentowania na podstawie porozumień lub umów.

Nie przewiduje się możliwości wnoszenia wkładu własnego w postaci wpłat/opłat od adresatów zadania.

UWAGA: Nie można pobierać wpłat/opłat od adresatów.

Przygotowany i wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 1 września 2017 r. na adres:

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Konkurs NPZ, zadanie: ......................................., Numer zadania konkursowego.........................................

Wniosek należy składać (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie PARPA od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Strony wniosku powinny być trwale połączone i ponumerowane

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina jego wpływu do PARPA. Wnioski, które wpłyną po terminie, będą odrzucane.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PARPA: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wydarzenia: od 2017-08-07 do 2017-09-01
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • kobiety
  • ochrona zdrowia
  • osoby uzależnione
  • polityka społeczna
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
  • przeciwdziałanie przemocy