Przejdź do treści głównej

Nabór w PO WER: Kształcenie zawodowe dostosowane do gospodarki (2.15)

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-08-07, 09:11
archiwalne
Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 w ramach Osi Priorytetowej II PO WER zdecydowała o wprowadzeniu zmian w Regulaminie konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/17 Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu, ogłoszonego w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Konkurs trwa do 15 września 29017 r.

Kto może składać wnioski?

Beneficjentami projektów mogą być jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, partnerzy społeczni zgodnie z definicją w SZOOP dla PO WER, samorząd gospodarczy i zawodowy, publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe, właściwi dla branż wskazanych w regulaminie konkursu.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu każdy projekt powinien dotyczyć opracowania w podziale na grupy zawodów modeli realizacji praktycznej nauki zawodu z uwzględnieniem dwóch wariantów realizacji kształcenia praktycznego: wariant szkoła - centrum kształcenia praktycznego - pracodawca oraz wariantu szkoła prowadząca kształcenia zawodowe – pracodawca. W ramach każdego projektu powinny zostać opracowane materiały przedstawiające kosztochłonność realizacji kształcenia w poszczególnych zawodach ujętych w branży, której dotyczy dany projekt, z uwzględnieniem zróżnicowanych kryteriów mających wpływ na koszty kształcenia.

Finanse

Alokacja na konkurs wynosi 20 900 000,00 PLN.
Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).
W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko dziesięć projektów po jednym w każdym z 10 obszarów branżowych.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 20.900.000 PLN.

Regulamin konkursu

Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 w ramach Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zdecydowała o wprowadzeniu następujących zmian w Regulaminie konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/17 Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu, ogłoszonego w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki w dniu 30 czerwca 2017 r.:

1. Rozdział 1 – Informacje ogólne:

  • W części 1.3 – Cel i przedmiot konkursu wymieniono tylko te typy operacji nr 3 z Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, które odnoszą się bezpośrednio do przedmiotowego konkursu.

2. Załącznik nr 16 – uzupełniono załącznik o wykaz szkół i placówek, które prowadzą kształcenie zawodowe w danym zawodzie, w podziale na branże i obszary branżowe (dane według SIO na rok szkolny 2016/2017), w związku z powyższym zmieniono również jego nazwę.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi cz. I

Linki

www.efs.men.gov.pl


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich 2014-2020
Data wydarzenia: od 2017-07-31 do 2017-09-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • ekonomia, rynek pracy
  • gospodarka
  • kształcenie ustawiczne
  • rozwój zawodowy