Przejdź do treści głównej

Kraków. Konkurs dotacyjny: „Klub Rodziców z dziećmi do lat 3”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-07-14, 17:45
archiwalne
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w okresie od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Klub Rodziców z dziećmi do lat 3”. Oferty należy składać do 4 sierpnia 2017 r.

Planowana wysokość środków publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Miejsce realizacji zadania publicznego: lokal na terenie miasta Krakowa (preferuje się Dzielnicę VIII Dębniki i Dzielnicę XI Podgórze Duchackie), do którego oferent posiada tytuł prawny co najmniej na okres realizacji zadania publicznego.

Celem projektu jest w szczególności utworzenie i prowadzenie Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3, zwanego także „Klubem”, w którym rodzice oraz osoby oczekujące na potomstwo będą mogli się spotykać, wymieniać doświadczeniami, otrzymać wsparcie, zdobyć wiedzę, wzmocnić kompetencje rodzicielskie, rozwijać umiejętności dzieci oraz tworzyć nieformalne grupy wsparcia.

Adresaci zadania publicznego.

Adresatami zadania publicznego są zamieszkali na terenie Gminy Miejskiej Kraków rodzice (poprzez których rozumie się także opiekunów prawnych lub faktycznych) i ich małe dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku do lat 3 oraz osoby oczekujące na potomstwo.

Zadania Klubu.

Realizacja zadania publicznego obejmuje w szczególności prowadzenie stacjonarnego Klubu, miejsca spotkań i integracji rodziców z dziećmi, w szczególności w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo. W ramach działalności Klubu winny być stworzone przyjazne warunki do dzielenia się doświadczeniami, problemami i dobrymi praktykami związanymi przede wszystkim z wychowywaniem dzieci. Klub powinien także prowadzić działania mające na celu podnoszenie kompetencji rodzicielskich, w tym opiekuńczo-wychowawczych, a także prowadzić zajęcia rozwijające szeroko rozumiane umiejętności i zainteresowania dzieci i rodziców.

Program zajęć Klubu winien być odpowiedzią na zapotrzebowanie rodziców, dzieci do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo. Rekomenduje się opracowywanie programu zajęć przy udziale adresatów zadania oraz w oparciu o ich potrzeby i pomysły.

Klub realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

 1. pełnienie funkcji przyjaznego miejsca spotkań, integracji oraz wymiany doświadczeń;
 2. realizację spotkań w różnorodnej formie ze specjalistami (co najmniej 1 spotkanie w tygodniu, czas trwania każdego spotkania - minimum 60 minut) tj.: psychologiem, pielęgniarką środowiskową, położną, logopedą, dietetykiem, pedagogiem, ratownikiem medycznym, prawnikiem i inni specjalistami w zależności od potrzeb osób korzystających z Klubu;
 3. realizację zajęć/warsztatów (co najmniej 3 razy w tygodniu, czas trwania – po minimum 60 minut), w tym:
 1. edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych dla rodziców oraz osób oczekujących na potomstwo – np.: podnoszących świadomość w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, rozwijających umiejętności rodzicielskie, w tym opiekuńczo-wychowawcze, z zakresu wiedzy o laktacji, promujących zdrowy tryb życia, w tym żywienia, ułatwiających powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, doradztwo zawodowe, warsztaty wizażu, zajęcia ze stylistką, brafitterką, fitness dla rodziców z dziećmi, joga dla kobiet w ciąży, zajęcia dedykowane ojcom (także przyszłym);
 2. ogólnorozwojowych dla dzieci – np. zajęcia umuzykalniające, plastyczne;
 1. organizację i prowadzenie spotkań integracyjnych i zapobiegających izolacji;
 2. stymulowanie powstawania nieformalnych grup wsparcia;
 3. prowadzenie działalności upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 4. realizację innych działań według pomysłu oferenta.

Program zajęć Klubu należy szczegółowo opisać w punkcie IV podpunkt 6 oferty.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do prowadzenia statystyk w zakresie liczby rodzin i osób korzystających z Klubu.

Funkcjonowanie Klubu i warunki lokalowe.

Klub Rodzica ma funkcjonować na terenie miasta Krakowa, w lokalu do którego oferent posiada tytuł prawny. Preferowane dzielnice: VIII Dębniki oraz XI Podgórze Duchackie.

Klub powinien być otwarty co najmniej we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), przez minimum 4 godziny dziennie, w tym co najmniej jeden dzień w tygodniu w godzinach od 15.00 – 19.00 i być dostępny nieodpłatnie. Od adresatów zadania publicznego nie mogą być pobierane jakiekolwiek opłaty.

Zajęcia ze specjalistami winny odbywać się co najmniej jeden raz w tygodniu, a zajęcia/warsztaty co najmniej trzy razy w tygodniu. Przez cały okres funkcjonowania Klubu, w godzinach jego otwarcia, do dyspozycji rodzin powinien być co najmniej jeden animator dla dzieci. W Klubie dzieci mogą przebywać wyłącznie z rodzicem. Podmiot prowadzący Klub będzie zobowiązany do wywieszania w Klubie co najmniej miesięcznego harmonogramu spotkań oraz zajęć/warsztatów oraz na stronie internetowej lub innych mediach społecznościowych, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Lokal, w którym Oferent zamierza prowadzić Klub, powinien posiadać warunki zapewniające odpowiedni poziom realizowanych działań oraz być dostosowany do charakteru prowadzonych zajęć.

Osoby korzystające z oferty Klubu winny mieć możliwość otrzymania bezpłatnego napoju (co najmniej: herbaty, kawy, soku lub wody).

Na spotkania ze specjalistami oraz na prowadzone w Klubie zajęcia/warsztaty mogą obowiązywać wcześniejsze zapisy.

Informacje w zakresie tytułu prawnego do lokalu, w którym oferent zamierza realizować zadanie publiczne oraz szczegółowe warunki lokalowe i wyposażenia należy przedstawić w punkcie IV podpunkt 1 oferty. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej lokalu, w którym oferent zamierza realizować zadanie publiczne.

W okresie realizacji zadania publicznego z oferty Klubu powinno skorzystać co najmniej 400 osób. Ta sama osoba możne być liczona wielokrotnie, z tym, że w danym dniu tylko raz.

Kadra Klubu.

Celem realizacji zadań Klubu, Oferent winien zapewnić profesjonalnych specjalistów do prowadzenia spotkań oraz zajęć/warsztatów. Klub przez cały okres jego funkcjonowania powinien także zapewniać animatora dla dzieci.

Termin i sposób składania ofert:

Organizacja zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 4 sierpnia 2017 roku o godz. 10.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych kopertach wyłącznie do Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny, wyłącznie w lokalizacji Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, pokój 322 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu Oferenta/Oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

Oferty złożone w innej lokalizacji niż wskazana w pkt 4 (powyżej) lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do lokalizacji Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Krakowa
Data wydarzenia: od 2017-07-14 do 2017-08-04
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • edukacja
 • rodziny