Przejdź do treści głównej

Konkurs MZ: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-07-12, 15:01
archiwalne
Minister Zdrowia ogłosił ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku, w tym konsultacja działań w ramach zespołu roboczego utworzonego przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego oraz finansowanie działań badawczych, profilaktycznych. Oferty należy składać do 11 sierpnia 2017.

Minister Zdrowia, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2016 r. poz. 2003), zwanej dalej „ustawą”, i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz. U. poz. 1492), ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego:

Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku, w tym konsultacja działań w ramach zespołu roboczego utworzonego przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego oraz finansowanie działań badawczych, profilaktycznych i przyczyniających się w inny sposób do realizacji zadania

w ramach Działania 2. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Celu Operacyjnego 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa

Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora lub realizatorów zadania w latach 2017–2020, mającego na celu prowadzenie centrum wsparcia. W przypadku, gdy zadanie miałoby być realizowane we współpracy dwóch realizatorów, jeden z realizatorów będzie miał funkcję wiodącą i koordynującą względem drugiego realizatora (podwykonawcy) w zakresie określonym wymaganiami zawartymi w kryteriach dostępu.

Działalność centrum ma służyć polepszeniu dostępności do doraźnej pomocy osobom będącym w stanie kryzysu psychicznego wynikającego z okoliczności takich jak np. utrata pracy, rozwód, śmierć osoby bliskiej, konflikt rodzinny, w pracy lub grupie rówieśniczej, nękanie w szkole, stres związany z rodzajem wykonywanej pracy itd. lub innych czynników (np. pogorszenie stanu zdrowia somatycznego, postawienie diagnozy zaburzeń psychicznych, pogorszenie stanu zdrowia psychicznego itp.). Centrum oferowałoby dostęp do całodobowego profesjonalnego wsparcia i pomocy telefonicznej, jak i poprzez Internet (interaktywne formy np. czat, wideokonferencje, media społecznościowe, fora). Ponadto centrum udzielałoby informacji o możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy bezpośredniej (psychologa, psychoterapeuty, psychiatry, prawnika, pomocy społecznej itp.) w pobliżu miejsca zamieszkania osób zgłaszających się do centrum z uwzględnieniem specyfiki zgłaszanego problemu. W Polsce istnieje wiele form pomocy dostępnych telefonicznie lub internetowo, jednakże znacząca większość ich aktywność jest ograniczona do działalności przez kilka godzin tygodniowo lub ulega dezaktualizacji, przy czym brakuje ogólnodostępnej, szybkiej i aktualnej informacji o możliwości sięgnięcia po pomoc. Jedyny dostępny bezpłatny telefon zaufania działający obecnie w Polsce całodobowo jest dedykowany specyficznej grupie osób (rodzina zaginionego dziecka lub dla dziecka na ucieczce z domu). Działalność centrum ma przyczynić się do ułatwienia i poszerzenia dostępu do profesjonalnej doraźnej pomocy, szczególnie w sytuacjach nasilonego kryzysu emocjonalnego powodowanego różnorodną etiologią.

Zadanie powinno być realizowane z uwzględnieniem aktualnej wiedzy naukowej z zakresu: psychiatrii, psychologii i psychoterapii będąc wspomagane adekwatnymi działaniami z obszaru specjalistycznego poradnictwa prawnego i socjalnego. Jego realizacja będzie podlegać ocenie pod kątem efektywności i skuteczności w osiąganiu zaplanowanych rezultatów a także kompleksowości, innowacyjności i celowości oferowanych działań .

Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest:

podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817),

spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Warunek ten dotyczy oferenta wiodącego i uzupełniającego.

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w formie papierowej w terminie do 11 sierpnia 2017 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Zdrowia Publicznego

ul. Miodowa 15

00‐952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

Konkurs NPZ w roku 2017, zadanie: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku, w tym konsultacja działań w ramach zespołu roboczego utworzonego przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego oraz finansowanie działań badawczych, profilaktycznych i przyczyniających się w inny sposób do realizacji zadania nr ogłoszenia: NPZ.CO3_2.4._2017

Oferty należy składać (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie Ministerstwa Zdrowia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

O przyjęciu oferty decyduje data i godzina jej wpływu do Ministerstwa Zdrowia. Oferty, które wpłyną po terminie, będą odrzucane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Data wydarzenia: od 2017-07-12 do 2017-08-11
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ochrona zdrowia