Przejdź do treści głównej

Konkurs MZ: Systematyczny przegląd mediów w zakresie przedstawiania osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i tematyki samobójstw

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-07-11, 17:05
archiwalne
Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Systematyczny przegląd mediów tj.: prasy, Internetu, radia i telewizji w zakresie przedstawiania osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i tematyki samobójstw. Oferty należy składać do 11 sierpnia 2017 r.

Minister Zdrowia, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2016 r. poz. 2003), zwanej dalej „ustawą”, i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz. U. poz. 1492), ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego:

Systematyczny przegląd mediów tj.: prasy, Internetu, radia i telewizji w zakresie przedstawiania osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i tematyki samobójstw w ramach działania

2.4 Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku, w tym konsultacja działań w ramach zespołu roboczego utworzonego przy Radzie do spraw Zdrowia Publicznego oraz finansowanie działań badawczych, profilaktycznych i przyczyniających się w inny sposób do realizacji zadania

Celu Operacyjnego 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa

Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert

W stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi nadal często używa się określeńo zabarwieniu pejoratywnym. Używanie takich określeń może prowadzić do piętnowania i dyskryminowania tych osób. W związku z tym zachodzi potrzeba podjęcia działań, których celem będzie poprawa wizerunku osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednym z takich działań jest zmiana dotychczasowej niewłaściwej praktyki językowej i upowszechnienie słownictwa rzeczowego i neutralnego, które nie będzie naruszało godności osób chorych, a wręcz ułatwi zrozumienie takich osób.

Przy pomocy środków przekazu informacji należy wspierać postawy i nawyki prozdrowotne. Osiągnięcie tego celu wymaga podjęcia działań w zakresie analizy językowej tekstów, w których występują negatywne określenia dotyczące samobójstw. Świadome i odpowiedzialne przekazywanie informacji pomaga w obalaniu fałszywych przekonań dotyczących samobójstw i motywowaniu osób, będących w kryzysie psychicznym, do poszukiwania właściwej pomocy.

Raport Rzecznika Praw Obywatelskich pt. „Polska prasa a osoby z zaburzeniami psychicznymi. Analiza wybranych przykładów” oraz rekomendacje Rady do spraw Zdrowia Publicznego potwierdzają konieczność podjęcia powyższych działań zmieniających niewłaściwy obraz zaburzeń psychicznych i samobójstw. Zagadnienia związane z monitorowaniem mediów w zakresie tematyki samobójstw były też wielokrotnie podnoszone przez Zespół roboczy do spraw prewencji samobójstw i depresji, stanowiąc stały przedmiot obrad tego Zespołu. Kwestie poprawy przeciwdziałania stygmatyzacji osób z zaburzeniami w mediach były przedmiotem posiedzenia Rady do spraw Zdrowia Psychicznego.

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w formie papierowej w terminie od dnia 11 lipca 2017 r. do dnia 11 sierpnia 2017 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Zdrowia Publicznego

ul. Miodowa 15

00‐952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

Konkurs NPZ w roku 2017, zadanie: Zmiana wizerunku osób cierpiących na zaburzenia psychiczne

Oferty należy składać (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie Ministerstwa Zdrowia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

O przyjęciu oferty decyduje data i godzina jej wpływu do Ministerstwa Zdrowia. Oferty, które wpłyną po terminie, będą odrzucane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Data wydarzenia: od 2017-07-11 do 2017-08-11
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ochrona zdrowia