Przejdź do treści głównej

Konkurs MZ: Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-07-07, 17:10
archiwalne
Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego. Oferty należy składać do 4 sierpnia 2017.

Minister Zdrowia, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2016 r. poz. 2003) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492) ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego:

Prowadzenie monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego,

w ramach

Zadań koordynacyjnych, ewaluacyjnych i badawczych

Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na prowadzeniu monitoringu zadań z zakresu zdrowia publicznego poprzez:

- analizę rocznych sprawozdań przesyłanych przez ministerstwa i inne zaangażowane instytucje oraz zbiorczych sprawozdań z jednostek samorządu terytorialnego przekazanych przez wojewodów,

- opracowanie zbiorczej informacji z monitoringu w postaci raportu zawierającego szczegółowe, zagregowane dane ilościowe i jakościowe, na podstawie danych z powyższych źródeł,

- opracowanie zaleceń dot. najczęściej pojawiających się i najczęściej zgłaszanych problemów oraz ewentualnych zmian w realizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego (Dz. U. poz. 2216),

- opracowanie katalogu dobrych praktyk dot. realizacji Narodowego Programu Zdrowia przez jednostki samorządu terytorialnego w odniesieniu do trybu przewidzianego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).

W ramach zadania oczekuje się analizy informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego na podstawie danych przekazanych przez ministerstwa, inne zaangażowane instytucje oraz jednostki samorządu terytorialnego za pośrednictwem wojewodów do Ministerstwa Zdrowia.

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w formie papierowej w terminie od dnia 7 lipca 2017 r. do dnia 4 sierpnia 2017 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Zdrowia Publicznego

ul. Miodowa 15

00‐952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Konkurs NPZ na rok 2017, zadanie: Prowadzenie monitoringu i ewaluacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, NPZ.XI_3_2017.

Oferty należy składać (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie Ministerstwa Zdrowia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

O przyjęciu oferty decyduje data i godzina jej wpływu do Ministerstwa Zdrowia. Oferty, które wpłyną po terminie, będą odrzucane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Data wydarzenia: od 2017-07-07 do 2017-08-04
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ochrona zdrowia