Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-07-07, 10:48
archiwalne
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy w 2017 roku, dotyczący rozwoju Klastrów Województwa Dolnośląskiego. Oferty należy składać do 28 lipca 2017 r.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju przedsiębiorczości i sieci współpracy w ramach Klastrów Województwa Dolnośląskiego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji.

Udział w konkursie ma przyczynić się przede wszystkim do profesjonalizacji działalności inicjatyw klastrowych, a także do podejmowania przez członków klastrów wspólnie zdefiniowanych działań niezbędnych do dalszego ich rozwoju. Intencją organizatorów konkursu jest wsparcie inicjatyw klastrowych które mają potencjał do rozwoju w danej branży.

Konkurs nie przewiduje wyceny wkładu rzeczowego oraz osobowego wnoszonego do oferty.

W ramach konkursu przewiduje się finansowanie następujących zadań:

a) usługi wspomagające internacjonalizację oferty klastra (np. wprowadzenie na rynek zagranicznych produktów i usług, zwiększenie widoczności klastra na rynkach międzynarodowych, uzyskanie certyfikatów potwierdzających wiarygodność klastra w kontaktach międzynarodowych),

b) działania na rzecz tworzenia partnerstw (w tym międzynarodowych) w celu wspólnego pozyskiwania środków europejskich na rozwój oferty produktowo- usługowej klastra, w tym na prace badawczo- rozwojowe i projekty innowacyjne,

c) promocja oferty klastra w mediach branżowych, kampanie marketingowe w celu pozyskania klientów dla produktów i usług klastra i jego członków, w szczególności z rynku zagranicznego, kampanie medialne promujące produkty (usługi) klastra jako produkty regionalne, innowacyjne, pochodzące z Dolnego Śląska,

d) aktywizacja członków klastra w obszarze internacjonalizacji (np. tworzenie sieci kontaktów, wymiana informacji i wiedzy z partnerami zagranicznymi),

e) rozwój współpracy klastra z jednostkami badawczo-rozwojowymi,

f) działania edukacyjne dostosowujące kwalifikacje uczniów, studentów, pracowników do potrzeb podmiotów gospodarczych- członków klastra.

Na realizację zadań w 2017 roku przeznacza się środki w wysokości 162 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), przy czym wartość dofinansowania dla pojedynczej oferty na realizację zadań publicznych nie może przekroczyć kwoty 30 000 zł.

W konkursie w 2017 roku realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Termin realizacji zadania objętego konkursem: od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Walońska 3-5 50-411 Wrocław, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00

Sekretariat Departamentu znajduje się w pok. 411, IV piętro ul. Walońska 3-5

Termin składania ofert: od 6 lipca do 28 lipca 2017 roku.

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Data wydarzenia: od 2017-07-07 do 2017-07-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • przedsiębiorczość
  • wspieranie przedsiębiorczości