Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-06-27, 12:25
archiwalne
Wojewoda Lubelski, ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych pt. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych”. Oferty należy składać do 17 lipca 2017 r.

Opis rodzaju zadań
W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie projektów, obejmujących w szczególności:
1. działania prewencyjne i osłonowe na rzecz osób bezdomnych, realizowane m.in. poprzez zabezpieczenie noclegu, wyżywienia, środków czystości, higieny osobistej, odzieży oraz
prowadzenie działalności informacyjnej,
2. poprawę warunków socjalnych w placówkach noclegowych poprzez organizowanie prac adaptacyjnych i remontowych istniejącej bazy noclegowej, przy aktywnym udziale osób
bezdomnych, w formule „pomoc dla samopomocy”,
3. integrację i aktywizację osób bezdomnych, poprzez zapewnienie specjalistycznego wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, prawnego i socjalnego oraz umożliwienie osobom bezdomnym udziału w imprezach o charakterze kulturalnym i promującym trzeźwy styl życia,
4. wyprowadzanie z bezdomności poprzez realizację indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności oraz udzielanie poradnictwa zawodowego ułatwiającego wejście lub powrót osób bezdomnych na rynek pracy.

Ofertę konkursową na realizację zadań wymienionych w ogłoszeniu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2017 r. w siedzibie Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie w Punkcie Obsługi Klienta, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 lub przesłać pocztą na adres: Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, o terminie jej złożenia decyduje data nadania w placówce operatora pocztowego.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem pełnej nazwy podmiotu oraz dopiskiem „KONKURS - Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Lubelski Urząd Wojewódzki
Data wydarzenia: od 2017-06-27 do 2017-07-17
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • integracja społeczna
  • osoby bezdomne
  • polityka społeczna