Przejdź do treści głównej

Program Kreatywna Europa: Wsparcie dla projektów tłumaczeń dzieł literackich

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-06-22, 22:00
archiwalne
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury (EACEA) ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura do obszaru grantowego Tłumaczenia literackie. Termin składania wniosków upływa we wtorek 25 lipca 2017 r. o godz. 12:00 czasu brukselskiego.

Cele i priorytety

Główne cele wsparcia dla projektów tłumaczeń dzieł literackich obejmują:

 • promowanie różnorodności kulturowej i językowej w UE i w innych krajach uczestniczących w podprogramie Kultura programu Kreatywna Europa;
 • wzmacnianie transnarodowego obiegu i różnorodności wysokiej jakości dzieł literackich w wymiarze długoterminowym;
 • poprawę dostępu do tych dzieł literackich w UE i poza nią;
 • pozyskanie nowych odbiorców wysokiej jakości przetłumaczonych dzieł literackich.

W ramach powyższych celów do priorytetów wsparcia dla projektów tłumaczeń dzieł literackich należą:

 • wspieranie promowania przetłumaczonej literatury europejskiej;
 • zachęcanie do tłumaczenia z rzadziej używanych języków [do rzadziej używanych języków zaliczają się języki oficjalnie uznane w państwach członkowskich UE, z wyjątkiem angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego (kastylijskiego)]. na język angielski, niemiecki, francuski i hiszpański (kastylijski), ponieważ tłumaczenia takie mogą przyczyniać się szerszego rozpowszechniania dzieł;
 • zachęcanie do tłumaczenia mniej reprezentowanych gatunków, takich jak dzieła adresowane do młodej publiczności (dzieci, młodzieży i młodych dorosłych), komiksy/powieści graficzne, opowiadania lub poezja;
 • wspieranie odpowiedniego wykorzystania technologii cyfrowych zarówno w procesie dystrybucji, jak i promocji dzieł literackich;
 • zachęcanie do tłumaczenia i promowania książek nagrodzonych Europejską Nagrodą Literacką (zob. http://www.euprizeliterature.eu);
 • promowanie wizerunku tłumaczy. Z tego względu wydawcy będą zobowiązani do zamieszczenia notki biograficznej o tłumaczu w każdej przetłumaczonej książce.

Kwalifikujący się kandydaci i państwa

Kwalifikującymi się kandydatami są wydawcy lub wydawnictwa prowadzący działalność w jednym z krajów uczestniczących w podprogramie Kultura, aktywni w sektorze wydawniczym oraz posiadający osobowość prawną od co najmniej dwóch lat w dniu, w którym upływa termin składania wniosków.

Kandydaci nie mogą znajdować się w sytuacji, która wyłącza ich z uczestnictwa i/lub otrzymania dotacji, w rozumieniu rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii i zasad jego stosowania.

O dotacje mogą ubiegać się podmioty prawne prowadzące działalność w krajach należących do jednej z następujących kategorii (o ile spełnione są wszystkie warunki określone w art. 8 rozporządzenia, a Komisja rozpoczęła negocjacje z danym krajem):

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz kraje i terytoria zamorskie, które kwalifikują się do udziału w programie zgodnie z art. 58 decyzji Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (Dz.U. L 314 z 30.11.2001, s.1);
 • kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, była jugosłowiańska republika Macedonii i Serbia;
 • państwa EFTA/EOG: Islandia i Norwegia;
 • państwa objęte europejską polityką sąsiedztwa: Gruzja, Mołdawia i Ukraina.

Aktualny wykaz krajów kwalifikujących się do udziału w programie „Kreatywna Europa” znajduje się na stronie internetowej: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en

Kwalifikujące się projekty

Warunki kwalifikowania się projektów:

 • czas trwania może wynosić maksymalnie 2 lata (okres kwalifikujący);
 • projekt musi polegać na tłumaczeniu i promocji (włączając w to publikację streszczenia przetłumaczonych dzieł) pakietu od 3 do 10 kwalifikujących się pozycji beletrystycznych, przekładanych z języków kwalifikujących się i na języki kwalifikujące się;
 • tłumaczenie, publikacja, dystrybucja i promocja przetłumaczonych pozycji beletrystycznych muszą być oparte na strategii.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

Kwalifikujące się języki

Projekt musi spełnić następujące wymagania dotyczące języków:

 • język źródłowy i język docelowy muszą być „oficjalnie uznanymi językami” krajów uczestniczących w programie. Ponadto język źródłowy albo język docelowy muszą być oficjalnie uznanymi językami jednego z krajów kwalifikujących się UE/EFTA. „Oficjalnie uznane języki” to języki zdefiniowane jako takie w konstytucji lub ustawie zasadniczej właściwego kraju;
 • kwalifikują się również tłumaczenia z łaciny i starożytnej greki na oficjalnie uznane języki jednego z krajów kwalifikujących się UE/EFTA;
 • język docelowy musi być językiem ojczystym tłumacza (poza przypadkami rzadziej używanych języków, o ile wydawca odpowiednio to uzasadni);
 • tłumaczenia muszą mieć charakter transgraniczny. Z tego powodu do programu nie kwalifikują się tłumaczenia pomiędzy dwoma oficjalnie uznanymi językami jednego kraju.

Kwalifikujące się pozycje

Kwalifikują się zarówno pozycje w formacie papierowym, jak i cyfrowym (e-książki), pod warunkiem że spełniają pozostałe kryteria kwalifikowalności.

Pozycje, które mają być przetłumaczone i promowane, muszą być pozycjami beletrystycznymi o wysokiej wartości literackiej, niezależnie od gatunku, takimi jak powieści, opowiadania, sztuki, poezja, komiksy i książki dla dzieci.

Nie kwalifikuje się literatura faktu, taka jak: autobiografie, biografie lub eseje bez elementów fikcyjnych, przewodniki turystyczne, pozycje z zakresu nauk humanistycznych (np. historia, filozofia, ekonomia itp.) i pozycje z zakresu innych dziedzin nauki (np. fizyka, matematyka, itp.).

Pozycje beletrystyczne muszą być uprzednio opublikowane.

Autorami pozycji beletrystycznych muszą być obywatele lub mieszkańcy kraju uczestniczącego w programie, z wyjątkiem pozycji napisanych po łacinie lub w starożytnej grece.

Pozycje beletrystyczne nie mogą być wcześniej przetłumaczone na język docelowy, chyba że istnieje wyraźnie uzasadniona potrzeba. W takim przypadku wnioskodawcy muszą wyjaśnić oczekiwany wpływ tłumaczenia na nowych czytelników oraz należycie uzasadnić potrzebę wykonania nowego tłumaczenia na dany język docelowy.

Kwalifikujące się działania

Kwalifikujące się działania obejmują tłumaczenie, publikację, dystrybucję i promocję pakietu kwalifikujących się pozycji beletrystycznych o wysokiej wartości literackiej, niezależnie od gatunku, takich jak powieści, opowiadania, sztuki, poezja, komiksy i książki dla dzieci.

Działania mogą obejmować specjalne imprezy oraz marketing/dystrybucję zorganizowane w celu promocji przetłumaczonych pozycji w UE i poza nią, włączając w to narzędzia promocji cyfrowej oraz promocję autorów na targach książki i festiwalach literackich.

Jako dopełnienie tłumaczenia, publikacji, dystrybucji i promocji pakietu kwalifikujących się pozycji projekty mogą także obejmować częściowe tłumaczenie (tłumaczenie fragmentów) i promocję pozycji beletrystycznych z katalogów wnioskodawcy (nieujętych w pakiecie) w celu wspierania sprzedaży praw w Europie lub poza nią.

Kryteria udzielania dotacji

Kwalifikujący się wnioskodawcy będą oceniani na podstawie następujących kryteriów:

 • Zgodność projektu z celami programu (40)
  W ramach tego kryterium ocenia się, w jaki sposób projekt przyczyni się do transnarodowego rozpowszechniania pozycji literatury europejskiej i ułatwiania dostępu do niej.
 • Jakość treści i działań (25)
  W ramach tego kryterium ocenia się, jak projekt jest realizowany w praktyce (jakość pozycji, która ma zostać przetłumaczona, doświadczenie osób kierujących projektami oraz organizacja pracy).
 • Promocja i komunikacja związana z przetłumaczonymi pakietami (20)
  W ramach tego kryterium ocenia się podejście projektu do promocji przetłumaczonych pozycji beletrystycznych w Europie i poza nią.
 • Laureaci Europejskiej Nagrody Literackiej (15)
  Punkty zostaną automatycznie przyznane za każdą książkę (do 5 książek, pakiet książek w projekcie może zawierać maksymalnie 10 pozycji) laureata Europejskiej Nagrody Literackiej, maksymalnie do 15 punktów.

Budżet

Całkowity budżet przeznaczony na zaproszenie do składania wniosków w 2017 r. wynosi 2 mln euro. Wkład finansowy Unii Europejskiej na jeden wniosek nie może przekroczyć niższej z dwóch następujących wartości: 100 000 euro lub 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Termin składania zgłoszeń

Termin składania wniosków dotyczących projektów tłumaczeń dzieł literackich upływa w dniu 25/07/2017 r. o godz. 12.00 CET/CEST (południe czasu brukselskiego).

Formularz wniosku i wszystkie załączniki do tego formularza należy złożyć on-line, korzystając z odpowiedniego, należycie wypełnionego formularza elektronicznego, zawierającego wszelkie istotne załączniki i dokumenty potwierdzające.

Formularz jest dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html

Dalsze informacje

Szczegółowe warunki składania wniosków znajdują się w szczegółowych wytycznych dostępnych na następującej stronie internetowej: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Aby uzyskać dodatkowe informacje należy kontaktować się z krajowymi biurami programu Kreatywna Europa: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/creative-europe-desks_en.htm

Informacje o naborze na stronie Creative Europe Desk Polska: http://kreatywna-europa.eu/otwarcie-naboru-wnioskow-do-obszaru-tlumaczenia-literackie/

Aktualny Przewodnik po Programie w języku angielskim

Kontakt w agencji: EACEA-CREATIVE-EUROPE-


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury (EACEA)
Data wydarzenia: od 2017-06-12 do 2017-07-25
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • czytelnictwo
 • kultura