Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Działalność wspomagająca rozwój obszarów wiejskich

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-06-09, 15:43
archiwalne
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w roku 2017. Oferty należy składać do 30 czerwca 2017 r.

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie realizacji, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego, określonego w “Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

  1. Rodzaj zadania publicznego jest zgodny z art. 4 ust. 1 pkt. 4 oraz pkt. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2016.1817):
    • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
    • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Tytuł zadania publicznego:

Szkolenie dotyczące budowy wizerunku i promocji żywności wysokiej jakości z Wielkopolski”

Oferty należy składać w terminie do 30 czerwca 2017 roku do godz. 15:30, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w sekretariacie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w pokoju 564 przy Al. Niepodległości 34 w Poznaniu /kod pocztowy 61 - 714/.

O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Departamentu (nie decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Data wydarzenia: od 2017-06-09 do 2017-06-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • rolnictwo
  • rozwój lokalny
  • wieś