Przejdź do treści głównej

Kraków. Uzupełniający konkurs dotacyjny: Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-06-08, 13:00
archiwalne
Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza uzupełniający otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Oferty należy składać do 4 sierpnia 2017 r.

Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Zakres: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Tytuł zadania publicznego:

Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów.

Miejsce realizacji zadania:

Lokal wskazany przez organizację, biorącą udział w konkursie mieszczący się na terenie Miasta Krakowa. Organizacja oświadcza w ofercie, że posiada tytuł prawny do ww. lokalu na okres realizacji zadania.

Planowana liczba Centrów Aktywności Seniorów: 2

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

w roku 2017 – środki w wys. 56.000,00 zł

w roku 2018 – środki w wys. 180.000,00 zł

Termin realizacji zadania: Od 21 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wybór ofert, które pozwolą na poprawę jakości i poziomu życia osób starszych 60 + poprzez pobudzenie aktywności społecznej seniorów w ramach tworzonych Centrów Aktywności Seniorów w lokalizacji wskazanej na terenie Miasta Krakowa.

Cel ten realizowany będzie poprzez:

 1. rekrutację seniorów (min. 70 osób) – obowiązkowa deklaracja przystąpienia do CAS-u – wzór deklaracji będzie stanowić załącznik do umowy;
 2. promocję i organizację wolontariatu, we współpracy z KCS, a w szczególności:
 • popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu,
 • propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu,
 • poszerzenie wśród seniorów wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy,
 1. zachęcanie i organizowanie seniorów do podejmowania aktywności wolontarystycznej, włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej. Jednocześnie minimum 25 uczestników CAS-u będzie zaangażowanych w wolontariat;
 2. obowiązkowe wyposażenie lokalu w:
 • minimum 2 komputery z dostępem do Internetu,
 • rzutnik,
 • ekran,
 • instrument muzyczny,
 • 20 kompletów kijków nordic-walking,
 • 15 karimat,
 • 12 piłek dmuchanych gimnastycznych (rehabilitacyjnych);
 1. prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym - minimum 5 kursów, w dwóch grupach (podstawowa i średnio zaawansowana) - wymienionych poniżej w ramach powstałego CAS-u, które będą odbywać się co najmniej raz w tygodniu po jednej godzinie zegarowej:
 • obsługi urządzeń związanych z nowymi technologiami: komputer, telefon komórkowy, tablet, etc.,
 • fotograficzno-filmowy,
 • samoobrony,
 • zdrowego gotowania i odżywiania się, utrzymania sprawności fizycznej i akceptacji siebie w starości,
 • mediacji,
 • pierwszej pomocy,
 • języków obcych,
 • małej poligrafii,
 • szycia, haftowania,
 • opieki nad osobą obłożnie chorą,
 • plastyczny (rzeźby, malarstwa, makramy etc.),
 • wiedzy obywatelskiej szczególnie dotyczącej spraw samorządowych;
 1. prowadzenie cyklicznych zajęć o charakterze rozwojowym (szkolenia, warsztaty oraz treningi) – co najmniej raz w tygodniu w ramach powstałego CAS-u po 45 minut w pięciu grupach, z poniższego zakresu:
 • zdrowy tryb życia,
 • gry stolikowe i ruchowe tj. brydż, szachy, bule (petanka), krykiet itp.,
 • nordic-walking,
 • przygotowujące do turystyki wodnej, pieszej, rowerowej,
 • teatralne,
 • wokalne,
 • kurs tańca towarzyskiego,
 • kurs pływania,
 • zajęcia ruchowe;
 1. prowadzenie działań w obszarze działań międzypokoleniowych, np.:
 • działania sąsiedzkie, integrujące różne grupy wiekowe,
 • inicjatywy obywatelskie (mieszkańcy w różnym wieku łączą siły, aby rozwiązać ważny problem),
 • inicjatywy skupiające pasjonatów danej dziedziny w różnym wieku,
 • wolontariat seniorów na rzecz dzieci (korepetycje, prowadzenie zajęć, czytanie dzieciom książek, wsparcie wychowawcze),
 • wolontariat młodych osób na rzecz starszych, samotnych,
 • zachęcanie do uczestniczenia w zajęciach organizowanych i prowadzonych przez młodzież.

Termin składania ofert:

Po wypełnieniu w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i złożyć do dnia 4 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00 w zaklejonej, opieczętowanej kopercie wyłącznie w siedzibie Biura MOWIS, os. Centrum C 10 pok. 1 lub 3 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz rodzaju i tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta, wraz z wszystkimi złącznikami.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Krakowa
Data wydarzenia: od 2017-06-08 do 2017-08-04
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja
 • integracja społeczna
 • polityka społeczna
 • seniorzy