Przejdź do treści głównej

Konkurs MSZ: Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-06-01, 14:50
archiwalne
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs ofert: „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017”. Oferty należy składać do 4 lipca 2017 r.

1. Cel konkursu

Celem konkursu pn. „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017” jest wyłonienie najlepszych modułowych projektów humanitarnych na realizację zadania publicznego obejmującego realizację działań humanitarnych skierowanych do uchodźców lub/i osób przesiedlonych wewnętrznie oraz do co najmniej 30% ludności lokalnej (jako grupy beneficjentów ostatecznych) w Jordanii, Libanie, Autonomicznym Regionie Irackiego Kurdystanu i Ukrainie (obwód charkowski lub/i dniepropietrowski lub/i zaporoski lub/i doniecki lub/i ługański (z wyjątkiem części obwodów donieckiego i ługańskiego pozostających poza kontrolą rządu w Kijowie oraz z wyjątkiem okupowanej Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol) w roku 2017 i 2018.

Celem zadania publicznego jest w szczególności:

Wyłonienie najlepszych projektów modułowych, tj. projektów realizowanych w latach 2017 i 2018, składających się z dwóch części (modułów), będących odrębnymi projektami, zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu, w następujących obszarach tematycznych:

Jordania: schronienie / zdrowie;

Liban: schronienie / zdrowie / sektor wody, sanitariatów i higieny (WASH);

Autonomiczny Region Irackiego Kurdystanu: zdrowie / pomoc doraźna;

Ukraina: zdrowie / opieka społeczna (social protection).

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadań publicznych wynosi:

12 000 000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych) w 2017 r.

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy o finansach publicznych, tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy.

4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

I moduł zadania należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

II moduł zadania należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego: oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

6. Termin składania ofert:

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs – Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017”

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej:

do dnia 4 lipca 2017 r. do godz. 16:15. Dziennik Podawczy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15. Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy. Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSZ: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Data wydarzenia: od 2017-06-01 do 2017-07-04
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • działalność międzynarodowa
  • obcokrajowcy, migranci
  • pomoc humanitarna