Przejdź do treści głównej

Gdańsk. Konkurs dotacyjny: Promocja i organizacja wolontariatu oraz wspieranie rozwoju społeczności lokalnej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-05-26, 10:30
archiwalne
Prezydenta Miasta Gdańska ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z obszaru: promocji i organizacji wolontariatu oraz wspierania rozwoju społeczności lokalnej. Oferty należy składać do 15 czerwca 2017 r.

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację przedstawia się następująco:
Z obszaru:
18) promocja i organizacja wolontariatu – 75 000 zł
Zadania:
c) organizacja Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu:
Zakres działania powinien obejmować w szczególności:

 • promowanie idei wolontariatu,
 • integracja gdańskiego środowiska wolontariuszy oraz gdańskich organizacji pozarządowych,
 • udział w wydarzeniu wszystkich zainteresowanych gdańskich organizacji pozarządowych,
 • stworzenie koncepcji programu Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu,
 • organizacja spotkań dot. organizacji Tygodnia Wolontariatu,
 • stworzenie graficznej oprawy Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu, d) wsparcie organizacyjne Programu Wolontariatu Pracowniczego Urzędu Miejskiego w Gdańsku:  wsparcie organizacyjne akcji wolontariatu pracowniczego (spotkań, uroczystości, konkursów) prowadzonych przez Urząd Miejski w Gdańsku w ramach wolontariatu pracowniczego,
 • promowanie i upowszechnianie idei, celów, korzyści oraz wartości działań wolontariackich w zakresie wolontariatu pracowniczego we wszystkich dziedzinach życia społecznego (w szczególności: kultury, sportu, edukacji i integracji społecznej),
 • wspieranie, animowanie i zapewnienie profesjonalnej współpracy z podmiotami w zakresie działań i możliwości współpracy w ramach wolontariatu pracowniczego we wszystkich sektorach, tj. pozarządowym, publicznym i prywatnym,
 • zorganizowanie spotkania integracyjnego dla wolontariuszy zaangażowanych w Wolontariat Pracowniczy Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Z obszaru:
20) wspierania rozwoju społeczności lokalnej: 290 000 zł
Zadania:
a) integracji wspólnot w dzielnicach Gdańska, w szczególności prowadzenie centrów lokalnych, w tym domów i klubów sąsiedzkich 100 000 zł:
1. Centra lokalne działają na rzecz lokalnej społeczności – indywidualnie określonej na podstawie jej potrzeb i potencjału, tworząc miejsce dostępne dla mieszkańców i wykorzystując dostępne narzędzia w ramach animowania współpracy sąsiedzkiej i uaktywniając liderów lokalnych. Z centrów korzystają wszyscy mieszkańcy lub grupy zróżnicowane ze względu na specyficzne cechy np. wiek, zainteresowania, sytuację życiową, wykluczenie społeczne itp.
2. W ramach centrów lokalnych wyróżnia się: klub sąsiedzki, dom sąsiedzki realizowany na podstawie umowy rocznej, dom sąsiedzki realizowany na podstawie umowy 3-letniej.
3. W ofertach na prowadzenie centrów lokalnych musi znaleźć się opis następujących elementów, zgodnie z kryteriami centrów lokalnych:
3.1. infrastruktura, w której ma być prowadzone działania;
3.2. zasady dostępności infrastruktury dla lokalnej społeczności i warunki korzystania z przestrzeni dla lokalnej społeczności;
3.3. zasięg terytorialny centrum lokalnego wraz z uzasadnieniem potrzeby – do mieszkańców jakiego obszaru będą skierowane działania aktywizacyjne i integrujące lokalną społeczność;
3.4. doświadczenie w lokalnych działaniach realizowanych we współpracy/na rzecz społeczności, w której ma być prowadzone centrum;
3.5. diagnoza sytuacji społeczności /wiedza o lokalnej społeczności, lista partnerów (grup nieformalnych, organizacji, instytucji i innych podmiotów) tj. lokalna sieć społeczna w ramach, której ma działać centrum;
3.6. kompetencje zespołu, który ma tworzyć centrum w zakresie animacji i organizowania lokalnej społeczności i zarządzania;
3.7. koncepcja funkcjonowania lokalnego centrum;
3.8. koncepcja prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do lokalnej społeczności; 3.9. sposób zarządzania centrum, w tym ewaluacja działa

h) wspieranie innowacji społecznych – Fundusz Innowacji Społecznych – 40 000 zł
(w wyniku konkursu, do realizacji przedmiotowego zadania, zostanie wyłoniony jeden podmiot lub partnerstwo)
Zakres zadania obejmuje, przeprowadzenie pilotażowego procesu wspierania innowacji społecznych. W ramach konkursu wyłoniony zostanie operator, który przedstawi najlepszą koncepcję wspierania innowacji społecznych w czterech obszarach: koncepcji na rekrutację potencjalnych innowatorów, koncepcji wsparcia merytorycznego, finansowanego oraz infrastrukturalnego.
Oferta powinna zawierać szczegółowy opis koncepcji wspierania innowacji społecznych w podziale na obszary, w szczególności:

 • opis sposobu rekrutacji potencjalnych innowatorów społecznych (metodologia rekrutacji, narzędzia rekrutacji itp.);
 • opis wsparcia merytorycznego;
 • opis wsparcia finansowego;
 • opis wsparcia infrastrukturalnego i technicznego.

i) wspieranie mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego i zapobiegania zadłużeniom - 150 000 zł
Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych (program pilotażowy)
(w wyniku konkursu, do realizacji przedmiotowego zadania, zostanie wyłoniony jeden podmiot lub partnerstwo)
Działalność centrum obejmuje:

 • Doradztwo edukacyjne, prawno-finansowe, kompleksowe prowadzenie spraw, które nie kwalifikują się do realizacji w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
 • Prowadzenie indywidualnych programów wyjścia z zadłużenia
 • Prowadzenie indywidualnych programów pomocy osobom będącym ofiarami przestępstw i nadużyć ekonomicznych (w zakresie spraw będących poza kompetencjami Miejskiego Rzecznika Konsumentów)
 • Opracowanie i prowadzenie aktualizowanej na bieżąco platformy internetowej, zawierającą kompleksową informację o podmiotach świadczących usługi w obszarze zadłużeń i edukacji ekonomicznej oraz dostępnej ofercie i formach wsparcia
 • Prowadzenie grup samopomocowych dla osób posiadających problem utraty kontroli nad długami
 • Zapewnienie profesjonalnej współpracy z podmiotami z zakresu zadłużeń i edukacji ekonomicznej we wszystkich sektorach: pozarządowym, publicznym, prywatnym,
 • Działania edukacyjne, prowadzenie szkoleń i warsztatów dla przedstawicieli podmiotów wymagających wsparcia celem podnoszenia kwalifikacji i profesjonalizmu działań,
 • Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych, budowanie sieci współpracy oraz organizacja wydarzeń tematycznych, w tym koordynacja trzeciego edycji „Dnia bez Długów” w Gdańsku
 • Udzielanie informacji telefonicznej w godzinach otwarcia Centrum 40 godzin tygodniowo.

Oferty konkursowe należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty Konkurs Ofert 2017 - Organizacje Pozarządowe – Wydział Rozwoju Społecznego” wraz z nazwą zadania (wyszczególnionego w pkt. 4 niniejszych szczegółowych warunków), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2017 roku, w siedzibie Organizatora Konkursu: Urząd Miejski w Gdańsku, Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko: 14-17), ul. Partyzantów 74 (w informacji), ul. Wilanowska 2 (stanowisko 7) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku.

Wszystkie dokumenty stanowiące zawartość jednej oferty powinny być trwale spięte. W przypadku przesłania ofert pocztą o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego. Organizacja pozarządowa, która składa kilka ofert w konkursie powinna złożyć każdą ofertę w odrębnej, zamkniętej i opisanej kopercie. Do kilku ofert można dołączyć jeden komplet załączników w odrębnej opisanej i zamkniętej kopercie. Wszystkie tak opisane koperty należy włożyć do jednej dużej koperty z napisem „Otwarty Konkurs ofert 2017 – Organizacje Pozarządowe – Wydział Rozwoju Społecznego” wraz z oznaczeniem numerów i nazw zadań (wyszczególnionych w pkt. 4 niniejszych szczegółowych warunków).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Gdańska
Data wydarzenia: od 2017-05-26 do 2017-06-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywność lokalna
 • edukacja ekonomiczna
 • poradnictwo obywatelskie
 • rozwój lokalny
 • wolontariat
 • wspólnoty i społeczności lokalne