Przejdź do treści głównej

Szczecin. Konkurs dotacyjny: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-05-19, 17:58
archiwalne
Prezydent Miasta Szczecin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Oferty należy składać 9 czerwca 2017 r.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

1. Nazwa zadania:

Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR i środowisk rodzicielstwa zastępczego.

2. Rodzaj zadania:

Zadanie będzie polegało na:

 1. Organizacji wypoczynku wyjazdowego połączonego z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla dzieci rodzin objętych wsparciem MOPR w Szczecinie.
 2. Organizacji półkolonii w miejscu zamieszkania dzieci, objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prowadzonych na zlecenie Gminy Miasta Szczecin przez podmioty niepubliczne, w celu wzbogacenia oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
 3. Organizacji wypoczynku wyjazdowego połączonego z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Szczecina, o ile nie korzystają ze świadczeń MOPR w Szczecinie przeznaczonych na ten cel.

Ponadto, podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do:

 1. Zapewnienia wypoczynku, promocji czynnych form tego wypoczynku, wskazania wartościowego i efektywnego sposobu spędzania czasu wolnego, nabywania umiejętności zdrowej rywalizacji, pokonywania słabości i kompleksów oraz alternatywnych możliwości wyładowania swoich emocji, bez stosowania przemocy.
 2. Bieżącej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie w zakresie realizacji zadania, w tym rekrutacji uczestników wypoczynku letniego.
 3. Przekazania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie informacji zwrotnej o uczestnikach kolonii po zakończeniu wypoczynku.
 4. Zapewnienia dostępności do działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach: profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kulturalno-oświatowych i sportowo – rekreacyjnych.
 5. Popularyzacji abstynencji wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.
 6. Korekcji zachowań agresywnych i zmniejszenia napięcia pochodzącego z deprywacji potrzeb, w tym wynikających z sieroctwa społecznego u dzieci i młodzieży.
 7. Podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 8. Wskazania sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Zapotrzebowanie na miejsca dla uczestników kolonii wyjazdowych wynosi 541 miejsc.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Maksymalna wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania wynosi 850 000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), Prezydent Miasta Szczecin zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty przy rozdziale w/w środków oraz prawo do wykorzystania przedłożonych ofert w sposób częściowy. Środki przyznane w formie dotacji muszą zostać wykorzystane do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe własne lub środki finansowe z innych źródeł oraz wkład osobowy, w tym praca społeczna członków i wolontariuszy. Wymagany jest wkład finansowy organizacji, który winien wynosić minimum 10 % całkowitych kosztów zadania.

Niezrealizowanie przez organizację deklarowanych środków własnych, środków finansowych pochodzących z innych źródeł oraz wkładu osobowego skutkuje żądaniem Gminy Miasto Szczecin zwrotu części dotacji w wysokości zgodnej z zaproponowanym przez organizację procentowym podziałem środków pochodzących z dotacji oraz ze środków i wkładów zaproponowanych w ofercie.

Miasto zastrzega sobie maksymalną wysokość dofinansowania dla uczestników wypoczynku w wysokości do:

- 1200,00 zł na dziecko/uczestnika w zadaniu 1 i 3 przy turnusach 14-dniowych i proporcjonalnie niższą w turnusach krótszych,

- 200,00 zł na dziecko w zadaniu 2 za turnus liczący 10 kolejnych dni roboczych i proporcjonalnie niższą w turnusach krótszych.

Kwota dofinansowania może ulec zmianie w zależności od ilości i różnorodności zbliżonych ofert.

Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert, oraz zastrzega sobie prawo wykorzystania przedłożonych ofert w sposób częściowy. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane formy zadania tj. kolonie bądź półkolonie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Szczecina
Data wydarzenia: od 2017-05-19 do 2017-06-09
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dzieci
 • edukacja
 • młodzież
 • polityka społeczna
 • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
 • wychowanie
 • wypoczynek letni, zimowy