Przejdź do treści głównej

Olsztyn. Konkurs dotacyjny: Ochrona dziedzictwa kulturowego - zmiana terminu

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-05-23, 09:26
archiwalne
Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna. Oferty należy składać do 12 czerwca 2017 r.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego pn.: Ochrona dziedzictwa kulturowego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na realizację z zakresu:

1. Konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna.

2. Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków, promocja dziedzictwa kulturowego Olsztyna.

Rodzaj działań – organizowanie przedsięwzięć mających na celu:

- naprawę i konserwację starodruków oraz zatrzymanie procesów degradacji i poprawę stanu zachowania zbiorów,

- przygotowanie publikacji o tematyce konserwatorskiej, organizowanie konferencji o tematyce związanej z ochroną zabytków, organizowanie działań w ramach obchodów europejskich dni dziedzictwa kulturowego oraz obchodów związanych z Międzynarodowym Dniem Ochrony Zabytków, organizowanie konkursów związanych z tematyką ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, promowanie dziedzictwa kulturowego Olsztyna.

Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Miasta Olsztyna w 2017 roku środki finansowe w wysokości 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym na:

1. Konserwację starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna: 40 000,00 zł,

2. Popularyzację i edukację w zakresie ochrony zabytków, promocję dziedzictwa kulturowego Olsztyna: 15 000,00 zł.

Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 6.06.2017 r. do godziny 15.30 za pomocą generatora „WITKAC” udostępnionego na stronie witkac.pl według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Wersję papierową oferty wraz z załącznikami wydrukowaną z platformy „WITKAC” podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych, ul. Knosały 3/5bud. A, 10-015 Olsztyn (decyduje data wpływu) lub złożyć w kopercie opatrzonej nazwą „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego” do Kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna w nieprzekraczalnym terminie do 9.06.2017 r. do godz. 15.30.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Olsztyna
Data wydarzenia: od 2017-05-23 do 2017-06-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja kulturalna
  • historia
  • kultura
  • ochrona zabytków