Przejdź do treści głównej

Konkurs MNiSW: Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-05-16, 16:25
archiwalne
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”. Oferty należy składać do 12 czerwca 2017 r.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, tj.:

 1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm) lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
 2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,

oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.:

 1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 3. spółdzielnie socjalne;
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016, poz. 176), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Podmioty aplikujące o środki finansowe powinny:

 1. prowadzić działalność statutową w obszarze celów konkursu;
 2. działać w lokalnym środowisku akademickim.

I. Rodzaj zadania

W ramach zadania pn. „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego” mogą być realizowane projekty w szczególności w formie konkursów, programów, kampanii, akcji informacyjnych, szkoleń, zgrupowań sportowych, publikacji materiałów edukacyjnych oraz imprez sportowych.

Projekty powinny uwzględniać następujące cele:

 1. promocja sportu w polskim środowisku akademickim, poprzez działania na rzecz upowszechniania systematycznych zajęć sportowych dla studentów lub doktorantów oraz organizowanie imprez sportowych promujących aktywność sportową studentów lub doktorantów, w tym promocja pozytywnych zachowań społecznych, w szczególności wolontariat w sporcie akademickim, zwalczanie dopingu w sporcie, idea czystej rywalizacji (fair play);
 2. udzielanie wsparcia polskim studentom lub doktorantom w aktywnym udziale w Uniwersjadach, Akademickich Mistrzostwach Świata i innych imprezach międzynarodowej rywalizacji sportowej studentów lub doktorantów, w tym m.in. wsparcie Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego;
 3. wsparcie polskich studentów lub doktorantów niepełnosprawnych, uczestniczących w rywalizacji sportowej studentów lub doktorantów.

Projekty mogą uwzględniać jeden lub więcej z wyżej wymienionych celów.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego przeznacza się środki publiczne w wysokości 1,5 mln zł.

Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie może być niższa niż 50.000 zł, z tym że nie może przekroczyć 600.000 zł na projekty w obrębie jednego celu zadania publicznego.

III. Zasady przyznawania dotacji

Warunki przyznawania i rozliczania dotacji, określone zostały w „Zasadach realizacji i rozliczenia powierzonego zadania publicznego Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”, stanowiących załącznik nr 1 do ogłoszenia.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego najpóźniej do dnia 30 listopada 2017 r.

Warunki realizacji zadania określone zostały w „Zasadach realizacji i rozliczenia powierzonego zadania publicznego Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”, stanowiących załącznik nr 1 do ogłoszenia.

V. Termin składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 12 czerwca 2017 r.

Dopuszcza się możliwość złożenia przez jednego Oferenta kilku ofert.

Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające wspólnie, mogą złożyć ofertę wspólną.

Oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 2. termin i miejsce realizacji zadania;
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
 4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Oferta wspólna wskazuje ponadto:

 1. jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. sposób reprezentacji podmiotów działających wspólnie wobec Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię:

 1. aktualnego, tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu oferenta (oferentów);
 3. aktualnego statutu.

Oferty, wraz z załącznikami, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego (lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących). Podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęcią imienną.

Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (z wyjątkiem statutu, który może być złożony w jednym egzemplarzu).

Oferta powinna być także dodatkowo złożona w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych, który stanowić powinien załącznik do wersji papierowej oferty.

Oferty należy przesyłać pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biuro Ministra, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Biuro Ministra. Konkurs ofert na realizację zadania Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego 2017.

O przyjęciu oferty decyduje data wpływu do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Oferty można też złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wejście od ul. Hożej 20) w godz. 815- 1615. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu do biura podawczego MNiSW.

Oferty nadesłane po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MNiSW: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Data wydarzenia: od 2017-05-16 do 2017-06-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • młodzież
 • sport, wypoczynek