Przejdź do treści głównej

Konkurs MSZ: „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018 - uzupełnienie”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-05-12, 11:22
archiwalne
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs ofert na: „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018 - uzupełnienie”. Oferty należy składać do 6 czerwca 2017 r.

1. Celem zadania publicznego „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018jest realizacja w Polsce działań o zasięgu co najmniej regionalnym (wojewódzkim) obejmujących w szczególności:

a) prowadzenie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej (RODM) zgodnie ze Standardami prowadzenia RODM opisanymi w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu w następujących miastach:

Gorzowie Wielkopolskim lub Zielonej Górze, Katowicach, Kielcach, Rzeszowie.

Zakłada się powołanie jednego RODM w jednym mieście w danym województwie.

b). inicjatywy informacyjne i edukacyjne, w tym m.in.:

 • debaty/konferencje regionalne z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego oraz innych partnerów lokalnych;
 • współpracę z mediami lokalnymi (prasa, telewizja, radio, Internet, outdoor) m.in. poprzez publikację artykułów, wywiadów;
 • działania informacyjno-edukacyjne o charakterze warsztatowo-wykładowym, np. lekcja, warsztat, wykład, których celem jest podniesienie wiedzy i kompetencji z tematyki związanej z priorytetami polskiej polityki zagranicznej;
 • udział w realizacji projektów i programów MSZ (współpracę przy etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, obchodach Dnia Służby Zagranicznej, promocji zatrudnienia Polaków w instytucjach i organizacjach międzynarodowych etc.).

2. Projekty zgłoszone w konkursie odnosić się muszą do następujących obszarów komunikacyjnych wynikających z priorytetów Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie dyplomacji publicznej w 2017 r:

a) promowanie polskiej myśli politycznej i historii, w tym dziedzictwa polskiej myśli politycznej czerpiącej z doświadczeń historycznych, uwarunkowań geopolitycznych oraz społecznych, skierowanej w stronę współpracy narodów, dialogu międzykulturowego oraz działań na rzecz wzajemnego szacunku i zrozumienia;

b) podkreślanie zaangażowania Polski i Polaków w obronę wartości uniwersalnych w czasie II wojny światowej oraz przypominanie o cierpieniach i ofiarach, jakie naród polski poniósł w wyniku zbrodniczej działalności totalitaryzmu nazistowsko-niemieckiego i sowieckiego;

c) promowanie dorobku Polski w obszarze utrzymywania stabilizacji i pokoju na świecie, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej i obszarze postsowieckim oraz w zakresie ochrony praw człowieka;

d) promocja sukcesu Polski w budowaniu demokracji w kontekście międzynarodowych działań polskiego samorządu;

e) promocja osiągnięć Polski w regionie Europy Środkowej w kontekście współpracy w Grupie Wyszehradzkiej;

f) promowanie wkładu Polski w światowe dziedzictwo humanizmu, w szczególności:

 • promocja wkładu Polski i Polaków w światową politykę, kulturę i naukę w związku z ustanowieniem przez Sejm RP roku 2017 rokiem Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszki, brata Alberta Chmielowskiego, bł. o. Honorata Koźmińskiego i Józefa Konrada Korzeniowskiego,
 • promowanie wkładu Polski w światowe dziedzictwo humanizmu, zarówno na poziomie idei, jak i osobowości takich jak np. Kard. S. Wyszyński, ks. J. Popiełuszko, ks. M. Kolbe,

g) promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej.

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi:

760 000,00 PLN (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) w 2017 r., 1 040 000,00 PLN (słownie: milion czterdzieści tysięcy złotych) w 2018 r.

4. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o finansach publicznych, tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy.

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się także: niepubliczne szkoły wyższe oraz publiczne szkoły wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

5. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Realizacja zadania objętego dofinansowaniem w roku 2017 może rozpocząć się najwcześniej 1 lipca 2017 r. i musi zakończyć się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

Realizacja projektu objętego dofinansowaniem w roku 2018 może rozpocząć się najwcześniej 1 stycznia 2018 r. i musi zakończyć się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

6. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego: oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

7. Termin składania ofert:

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa;

z dopiskiem na kopercie:

konkurs – „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018 - uzupełnienie”

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.
Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy. Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 5.06.2017 r. o godz. 16.15 (decyduje data i godzina wpływu wniosku projektowego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSZ: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Data wydarzenia: od 2017-05-12 do 2017-06-05
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • edukacja kulturalna
 • historia
 • państwo, polityka
 • promocja Polski
 • współpraca międzynarodowa