Przejdź do treści głównej

VI konkurs dotacyjny: Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej na lata 2017-2018

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-05-12, 14:24
archiwalne
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił szósty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu kultury fizycznej na lata 2017-2018. Oferty należy składać do 31 maja 2017 r.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert będzie zrealizowane poprzez:

1. Realizację projektu „Łódzkie dla Aktywnych Seniorów”, w ramach którego osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia będą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach ruchowych zorganizowanych na terenie województwa łódzkiego. Głównym celem realizowanego projektu będzie wzrost aktywności ruchowej i poprawienie sprawności fizycznej osób starszych jako ważnego elementu zdrowego stylu życia. Na realizację projektu składają się następujące elementy:

- organizacja i przeprowadzenie seminarium/spotkania tematycznego, podczas którego przeprowadzone zostaną teoretyczne wykłady dotyczące zdrowia i aktywności fizycznej osób starszych. Zaproszeni eksperci udzielą seniorom niezbędnych wskazówek jak w bezpieczny sposób przeprowadzać treningi.

- organizacja i przeprowadzenie systematycznych, bezpłatnych zajęć ruchowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60 minutowych jednostkach ćwiczebnych. Zajęcia powinny być prowadzone w grupach 15-20 osobowych, w różnorodnych formach dostosowanych do przetrzeb i zainteresowania osób ćwiczących;

- organizacja i przeprowadzenie wydarzenia sportowo - integracyjnego dla seniorów biorących udział w projekcie jako wydarzenia podsumowującego.

Komisja konkursowa na realizację zadania zarekomenduje Zarządowi Województwa Łódzkiego jedną ofertę, która obejmie całościowo ogół zgłoszonych do programu grup z województwa łódzkiego oraz, która w wyniku oceny uzyska największa ilość punktów spośród zgłoszonych na zadanie konkursowe.

2. Realizację ogólnopolskiego projektu pn. „Mali Wspaniali”, w ramach którego będzie realizowany program zajęć ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym z terenu województwa łódzkiego.

Głównym celem realizowanego projektu jest rozbudzenie zainteresowania oraz wytworzenie u przedszkolaków/uczniów potrzeby podejmowania regularnej aktywności fizycznej oraz przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy i zapewnienie prawidłowego rozwoju psychomotorycznego. Na realizację projektu składają się następujące elementy:

- organizacja i przeprowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej w placówkach przedszkolnych lub szkół podstawowych w wymiarze raz w tygodniu dla każdego dziecka w 30 minutowych jednostkach ćwiczebnych. Zajęcia powinny być przeprowadzone w grupach 15 – 20 osobowych.

- organizacja i przeprowadzenie turnieju sportowego dla dzieci z województwa łódzkiego biorących udział w projekcie jako wydarzenia podsumowującego;

- przeprowadzenie badania ewaluacyjnego dotyczącego efektywności realizowanego projektu w zakresie poprawienia sprawności fizycznej ćwiczących dzieci. Grupę badawczą powinno stanowić co najmniej 50% dzieci biorących udział w projekcie.

Komisja konkursowa na realizację zadania zarekomenduje Zarządowi Województwa Łódzkiego jedną ofertę, która obejmie całościowo ogół zgłoszonych do programu placówek z województwa łódzkiego oraz, która w wyniku oceny uzyska największa ilość punktów spośród zgłoszonych na zadanie konkursowe.

Oferty należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub sekretariacie Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8,  pok. 606, w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 roku do godz. 16.00. Jeżeli oferta przesyłana jest pocztą na kopercie należy umieścić dopisek „Szósty otwarty konkurs – Sport”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Data wydarzenia: od 2017-05-12 do 2017-05-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • seniorzy
  • sport, wypoczynek