Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Przeciwdziałanie uzależnieniom

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-05-09, 09:57
archiwalne
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił drugą edycję otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w 2017 r. Termin na składanie ofert: do 26 maja 2017 r.

Rodzaje zadań:

Zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w 2017 r. polegać będą na realizacji celów strategicznych, celów cząstkowych poprzez podjęcie planowanych działań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020 oraz w niniejszym ogłoszeniu, to jest:

Cel strategiczny 1: ograniczenie szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych.

Cel cząstkowy 1.2: Ograniczenie szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych

Planowane działania

1.2.3 Opracowanie i wdrażanie programów profilaktyki problemów uzależnień, również ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy

(Zorganizowanie cyklu szkoleń dla sołtysów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

Cel: poprawa jakości działań realizowanych przez sołectwa w ramach przeciwdziałania uzależnieniom

Odbiorcy: sołtysi województwa zachodniopomorskiego)

(Zorganizowanie cyklu szkoleń dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

Cel: wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom

Odbiorcy: członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych

Cel strategiczny 3: Ograniczenie zjawiska zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież

Cel cząstkowy 3.2: Utrwalenie postaw abstynenckich w środowisku dzieci i młodzieży oraz zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych

Planowane działania:

3.2.1 Realizacja kampanii edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości młodzieży na temat szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych

(Kampania edukacyjna propagująca trzeźwość wśród młodzieży

Cel: promowanie trzeźwości wśród młodzieży

Odbiorcy: młodzież z terenu województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem gmin wiejskich)

Cel strategiczny 4: Poprawa jakości działań podejmowanych przez gminy w ramach gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom

Cel cząstkowy 4.2 Poprawa jakości gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom

Planowane działania:

4.2.1 Prowadzenie edukacji i wsparcia w zakresie poprawy jakości gminnych programów m. in. poprzez sporządzanie diagnozy lokalnych problemów, zasobów i potrzeb; zasadnego wydatkowania środków finansowych na realizację zadań

(Ocena działań podejmowanych przez gminy w ramach gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom

Cel: wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie realizacji gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom

Odbiorcy: jednostki samorządu terytorialnego, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100).

Zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w ramach programu „Region dla rodziny” w 2017 r. polegać będą na realizacji celu strategicznego, celu cząstkowego poprzez podjęcie planowanych działań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020 oraz niniejszym ogłoszeniu, to jest:

Cel strategiczny 1: ograniczenie szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych.

Cel cząstkowy 1.2: Ograniczenie szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych

Planowane działania:

1.2.1: Prowadzenie edukacji publicznej na temat szkód wynikających z uzależnienia oraz z zażywania substancji psychoaktywnych

(Działania edukacyjne w zakresie uzależnień wśród seniorów

Cel: ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z uzależnienia i współuzależnienia wśród seniorów

Odbiorcy: seniorzy zamieszkujący województwo zachodniopomorskie);

(Wojewódzka debata na temat uzależnień wśród młodzieży

Cel: Wypracowanie skutecznych metod profilaktyki uzależnień wśród młodzieży

Odbiorcy: NGO, praktycy, gminni realizatorzy programów profilaktycznych, lokalni politycy)

Na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach programu „Region dla rodziny” przeznacza się środki w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100)

Łącznie na realizację zadań w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 150.000.zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).

Zarząd Województwa informuje także o naborze kandydatów – osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie.

Termin składania wniosków (nabór kandydatów do komisji konkursowej): do 19 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Data wydarzenia: od 2017-05-09 do 2017-05-26
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • edukacja
  • młodzież
  • osoby uzależnione
  • polityka społeczna
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
  • wychowanie