Przejdź do treści głównej

Inicjatywa „Wolontariusze pomocy UE”: Projekty delegowania wolontariuszy

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-04-24, 20:41
archiwalne
Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o przekazanie środków na rzecz wspierania działań ukierunkowanych na oddelegowywanie wolontariuszy pomocy UE w celu wspierania i uzupełniania pomocy humanitarnej w państwach trzecich w ramach projektów skoncentrowanych na zmniejszaniu ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych, gotowości na wypadek ich wystąpienia, oraz na lepszym łączeniu pomocy doraźnej, odbudowy i rozwoju. Termin upływa 6 czerwca 2017 r.

Zaproszenie do składania wniosków – EACEA 08/2017
Inicjatywa „Wolontariusze pomocy UE”: projekty w zakresie delegowania starszych i młodszych wolontariuszy pomocy UE na rzecz wspierania i uzupełniania pomocy humanitarnej w państwach trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem wzmacniania zdolności i odporności społeczności szczególnie podatnych na zagrożenia i społeczności dotkniętych klęskami żywiołowymi oraz organizacji wdrażających (2017/C 67/08)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej – wolontariuszy pomocy UE (zwane dalej inicjatywą „Wolontariusze pomocy UE”) oraz powiązane akty prawne ustanawiają ramy wspólnych działań wolontariuszy europejskich na rzecz wspierania i uzupełniania pomocy humanitarnej w państwach trzecich.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków przewiduje przekazanie środków na rzecz wspierania działań ukierunkowanych na oddelegowywanie wolontariuszy pomocy UE w celu wspierania i uzupełniania pomocy humanitarnej w państwach trzecich w ramach projektów skoncentrowanych na zmniejszaniu ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych, gotowości na wypadek ich wystąpienia, oraz na lepszym łączeniu pomocy doraźnej, odbudowy i rozwoju.

Cele

Celem wezwania jest sfinansowanie projektów związanych z delegowaniem wolontariuszy pomocy UE. Projekty te przyczynią się do zwiększenia zdolności Unii do udzielania odpowiadającej potrzebom pomocy humanitarnej, której celem jest wzmocnienie zdolności i odporności społeczności podatnych na zagrożenia i dotkniętych klęskami żywiołowymi w państwach trzecich poprzez skoncentrowanie się na gotowości na wypadek klęsk żywiołowych i zmniejszeniu ryzyka ich wystąpienia oraz na lepszym łączeniu pomocy doraźnej, odbudowy i rozwoju (LRRD). Co więcej, projekty te mogą również zwiększać zdolności wysyłających i przyjmujących organizacji wdrażających, które uczestniczą lub zamierzają uczestniczyć w inicjatywie „Wolontariusze pomocy UE”, także w zakresie narzędzi i metod wczesnego ostrzegania przed klęskami żywiołowymi.

Komisja Europejska oczekuje, że dzięki niniejszemu zaproszeniu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

 • oddelegowanie 525 młodszych/starszych wolontariuszy do społeczności z państw trzecich podatnych na zagrożenia i dotkniętych klęskami żywiołowymi,
 • w przypadku młodszych specjalistów: możliwość wzięcia udziału w stażu organizowanym na terytorium UE przed oddelegowaniem,
 • możliwości prowadzenia wolontariatu przez internet w celu wspierania lub uzupełniania działań realizowanych w ramach projektu,
 • projekty finansowane w ramach niniejszego zaproszenia zapewniają synergię i komplementarność finansowanych z budżetu UE działań w zakresie pomocy humanitarnej lub ochrony ludności w odpowiednich państwach/regionach.

Kwalifikujące się podmioty

Wszystkie organizacje biorące udział w projekcie będą dalej określane jako „konsorcjum”.

Wszyscy wnioskodawcy odpowiadający na niniejsze zaproszenie i działający jako organizacje wysyłające albo organizacje przyjmujące muszą posiadać certyfikat przyznany w ramach inicjatywy „Wolontariusze pomocy UE”.

Szczegółowe informacje dotyczące mechanizmu certyfikacji można uzyskać pod następującym adresem:
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en.

Organizacja składająca wniosek w imieniu wszystkich wnioskodawców (koordynator) musi być unijną organizacją wysy­ łającą certyfikowaną zgodnie z inicjatywą „Wolontariusze pomocy UE”.

Pozostali wnioskodawcy muszą być organizacjami wysyłającymi albo organizacjami przyjmującymi certyfikowanymi w ramach inicjatywy „Wolontariusze pomocy UE”. Wnioski dotyczące projektów, w których uczestniczą organizacje wysyłające lub przyjmujące, które złożyły wniosek o przyznanie certyfikatu przed upływem terminu na składanie wniosków, będą brane pod uwagę na etapach kontroli kwalifikowalności i oceny. Wybór tych wniosków dotyczących projektów będzie jednak zależał od wyniku procesu certyfikacji.

Aby zmaksymalizować szanse podjęcia decyzji w sprawie złożonego wniosku w stosownym terminie, zdecydowanie zaleca się złożenie wniosku o wydanie certyfikatu do 12 maja 2017 r.

W skład konsorcjum projektowego muszą wchodzić co najmniej dwie certyfikowane organizacje wysyłające z dwóch różnych państw i dwie certyfikowane organizacje przyjmujące.

Organizacje nieposiadające certyfikatu, specjalizujące się we wszelkich obszarach właściwych ze względu na cele projektu lub działania w ramach projektu, mogą zostać zaangażowane w charakterze partnera w konsorcjum jako źródło szczegółowej wiedzy eksperckiej (art. 8 ust. 3 rozporządzenia delegowanego). Organizacje takie muszą spełniać kryteria określone w art. 10 ust. 3 lub art. 10 ust. 4 rozporządzenia.

Kwalifikujące się działania

Działania wspierane w ramach niniejszego zaproszenia muszą obejmować: oddelegowywanie starszych i młodszych wolontariuszy pomocy UE do projektów pomocy humanitarnej w zakresie zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, gotowości na wypadek klęsk żywiołowych i LRRD w państwach trzecich w oparciu o zidentyfikowane potrzeby. Obejmuje to selekcję, nabór i przygotowanie wolontariuszy pomocy UE, jak również działania w zakresie informowania realizowane zgodnie z planem komunikacji dotyczącym inicjatywy „Wolontariusze pomocy UE”.

Działania wspierające wdrażanie głównego działania w ramach projektu mogą obejmować:

 • staże dla młodszych wolontariuszy w organizacjach wysyłających UE,
 • budowanie zdolności podatnych na zagrożenia, dotkniętych klęskami społeczności oraz lokalnych organizacji,
 • budowanie zdolności organizacji przyjmujących,
 • zapewnienie pomocy technicznej dla organizacji wysyłających,
 • działania ukierunkowane na promowanie udziału wolontariuszy internetowych oraz wolontariuszy będących pracownikami w celu zapewnienia wsparcia działań wolontariuszy pomocy UE.

Działania realizowane w ramach projektu mogą obejmować:

 • informowanie, komunikowanie i podnoszenie świadomości społecznej,
 • analizę zagrożeń, ryzyka i zdolności do wczesnego ostrzegania,
 • planowanie ewentualnościowe i gotowość w zakresie reagowania,
 • ochronę źródeł utrzymania i aktywów oraz prace na rzecz łagodzenia skutków na niewielką skalę.

Działania w zakresie budowania zdolności i pomocy technicznej mogą obejmować:

 • działania służące budowaniu/zwiększeniu zdolności,
 • wizyty studyjne/ewaluacyjne w celu dopracowania i sfinalizowania oceny potrzeb związanych z działaniem,
 • seminaria i warsztaty,
 • staże towarzyszące,
 • programy partnerstwa i wymiana pracowników,
 • wymianę wiedzy, informacji na temat funkcjonowania organizacji i dobrych praktyk,
 • wizyty studyjne,
 • działania sprzyjające budowaniu partnerstwa,
 • działania ułatwiające organizacjom zapewnianie zgodności z kluczowymi normami humanitarnymi,
 • działania wzmacniające współpracę regionalną,
 • (dotyczy wyłącznie pomocy technicznej) instruktaż i opieka pedagogiczna opłacanych pracowników i wolontariuszy kluczowych organizacji wysyłających,
 • (dotyczy wyłącznie budowania zdolności) kursy szkoleniowe dla osób prowadzących szkolenia/coachów/mentorów/ osób odpowiedzialnych za rozpowszechnianie wiedzy z państw trzecich,
 • (dotyczy jedynie budowania zdolności) wizyty studyjne o czasie trwania do 3 miesięcy dla opłacanych pracowników lub wolontariuszy z państw trzecich, przeprowadzane w unijnych organizacjach wnioskujących/partnerskich.

Działania związane z budowaniem zdolności powinny być realizowane przez starszych wolontariuszy lub młodszych wolontariuszy posiadających znaczne doświadczenie w zakresie budowania zdolności i powinny być nadzorowane przez specjalistę wyższego szczebla.

Działania w zakresie wolontariatu internetowego powinny być związane z projektem i należy je wdrażać za pośrednictwem Platformy Wolontariuszy Pomocy UE, którą zarządza Komisja.

Kwalifikujący się kandydaci na wolontariuszy

Organizacje wysyłające i przyjmujące muszą przestrzegać norm i procedur dotyczących kandydatów na wolontariuszy i wolontariuszy pomocy UE przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 375/2014, rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 1398/2014 oraz rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1244/2014.

O pozycję kandydata na wolontariusza mogą się ubiegać następujące osoby, które ukończyły 18. rok życia:

 • obywatele Unii Europejskiej,
  oraz
 • obywatele państw trzecich będący długoterminowymi rezydentami państwa członkowskiego.

Kandydatami na wolontariuszy mogą być:

 • młodsi specjaliści, w szczególności absolwenci z doświadczeniem zawodowym krótszym niż pięć lat i doświadczeniem w zakresie działalności humanitarnej krótszym niż pięć lat,
  oraz
 • specjaliści wyższego szczebla z pięcioletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych i eksperckich.

Wybór kandydatów na wolontariuszy przeprowadzają organizacje wysyłające i przyjmujące zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (rozdział 2). Wybrani kandydaci na wolontariuszy muszą wziąć udział w obowiązkowym programie szkoleń zorganizowanym w ramach inicjatywy „Wolontariusze pomocy UE”.

Osoby, które pomyślnie przejdą szkolenie i ocenę, będą kwalifikowały się do oddelegowania w charakterze wolontariuszy pomocy UE. Ponadto młodsi kandydaci na wolontariuszy pomocy UE, zostaną zobowiązani do odbycia stażu przez organizacje wysyłające i przyjmujące, muszą pomyślnie ukończyć staż i zostać pozytywnie zaopiniowani.

Kursy szkoleniowe dla wolontariuszy pomocy UE wybranych w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków będą organizowane od kwietnia do lipca 2018 r. Planując stosowne działania, wnioskodawcy biorący udział w niniejszym zaproszeniu do składania wniosku muszą pamiętać o tych terminach przy organizowaniu swojej pracy i opracowywaniu harmonogramu (tj. publikowaniu ogłoszeń o wakatach w zakresie oddelegowania; opracowywaniu krótkiej listy kandydatów na wolontariuszy do celów potencjalnego oddelegowania; szkoleniu przygotowawczym przez internet dla kandydatów na wolontariuszy trwającym co najmniej 2 tygodnie; szkoleniu na miejscu dla kandydatów na wolontariuszy trwających od 10 do 12 dni; rozpoczynaniu staży/programów oddelegowania). Dlatego też organizacje powinny być przygotowane do opublikowania swoich ogłoszeń o naborze co najmniej na trzy miesiące przed datą rozpoczęcia kursu szkoleniowego.

Kwalifikowalne miejsce realizacji działania i ramy czasowe

Staże organizowane przed oddelegowaniem (przeznaczone wyłącznie dla młodszych wolontariuszy) muszą odbywać się w jednej z organizacji wysyłających uczestniczących w projekcie przez maksymalnie 6 miesięcy, w miarę możliwości w państwie innym niż ich państwo pochodzenia.

Okres oddelegowywania może wahać się od 1 miesiąca do maksymalnie 18 miesięcy.

Orientacyjny wykaz państw trzecich na potrzeby oddelegowania i budowania zdolności w 2017 r. został sporządzony przed opublikowaniem zaproszenia zgodnie z metodyką oceny potrzeb podobną do tej, którą stosowano w przypadku działań z zakresu pomocy humanitarnej, jednakże z wyłączeniem obszarów objętych trwającymi konfliktami zbrojnymi. Wykaz ten, wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi metodyki, jest dostępny pod adresem: https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en. Wykaz ten może zostać zmodyfikowany w przypadku wystąpienia zdarzeń, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu wolontariuszy.

Działania w ramach projektu mogą być realizowane poza terytorium państw partnerskich, pod warunkiem że dane państwo znajduje się także na wspomnianym wyżej wykazie krajów priorytetowych. Realizacja projektów musi rozpocząć się w dniu 1 grudnia 2017 r., przy czym projekty mogą być realizowane przez maksymalnie 24 miesiące.

Wnioski dotyczące projektów, które zaplanowano na okres dłuższy niż okres określony w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków, nie będą przyjmowane. Jeżeli jednak po podpisaniu umowy i na początkowym etapie realizacji projektu okaże się, że beneficjenci nie będą w stanie go zrealizować w wyznaczonym terminie z w pełni uzasadnionych przyczyn pozostających poza ich kontrolą, okres kwalifikowalności może zostać przedłużony.

Okres kwalifikowalności zostanie przedłużony o maksymalnie trzy dodatkowe miesiące, jeżeli stosowny wniosek zostanie złożony przed upływem terminu określonego w umowie. W takim przypadku maksymalny okres realizacji projektu będzie wynosił 27 miesięcy.

Kryteria przyznania dotacji

Kwalifikujące się wnioski zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

 • istotność projektu (maksymalnie 30 punktów),
 • jakość projektu i jego realizacji (maksimum 30 punktów),
 • jakość i istotność partnerstwa oraz uzgodnień w zakresie prowadzenia współpracy (maksymalnie 20 punktów),
 • oddziaływanie i rozpowszechnianie (maksymalnie 20 punktów).

Projekty, które ogółem uzyskają mniej niż 60 punktów, nie będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie dofinansowania.

Dostępny budżet

Całkowity szacunkowy budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów wynosi 12 600 000 euro. Maksymalna kwota dotacji wynosi 1 400 000 euro. Wnioski o udzielenie dotacji opiewające na kwotę niższą niż 100 000 euro nie będą brane pod uwagę.

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) przewiduje współfinansowanie 12 wniosków. EACEA zastrzega sobie prawo do nieprzydzielenia wszystkich dostępnych funduszy.

Ostateczny termin składania wniosków

Wnioski o dotacje należy sporządzić w jednym z języków urzędowych UE, korzystając z formularza elektronicznego (e-formularza) przeznaczonego do tego celu. Formularz elektroniczny dostępny jest pod następującym adresem: https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en.

Należycie wypełniony formularz elektroniczny należy złożyć do godziny 12.00 (południe czasu brukselskiego) dnia 6 czerwca 2017 r.

Informacje dodatkowe

Wnioski muszą spełniać wymogi określone w wytycznych dla wnioskodawców dotyczących zaproszenia do składania wniosków EACEA 08/2017, muszą zostać złożone na formularzu elektronicznym przeznaczonym do tego celu i zawierać wszystkie stosowne załączniki.

Dokumenty te są dostępne w internecie pod następującym adresem: https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en.

Wszelkie pytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: EACEA-EUAID-.


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury (EACEA)
Data wydarzenia: od 2017-03-03 do 2017-06-06
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • organizacje pozarządowe
 • pomoc humanitarna
 • wolontariat
 • współpraca międzynarodowa