Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-04-19, 13:07
archiwalne
Wojewoda Łódzki ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 stawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w 2017 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Oferty należy składać do 19 maja 2017 r.

Celem zadania publicznego jest szeroko rozumiana reintegracja oraz poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym – mieszkańców województwa łódzkiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Rodzaj zadania publicznego

– Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Tytuł zadania publicznego

– Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym

Uwaga ! Dla potrzeb niniejszego konkursu:

  • osoba z niepełnosprawnością – oznacza osobę chorą psychicznie i/lub osobę z niepełnosprawnością intelektualną lub fizyczną, znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej, posiadającą orzeczony stopień niepełnosprawności,
  • osoba w wieku emerytalnym – oznacza osobę powyżej 60 roku życia, niezależnie od jej statusu zawodowego, znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Nie otwierać – KONKURS Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym – do rąk własnych Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW w Łodzi”

Oferty należy przesłać do 19 maja 2017 r. (liczy się data wpływu do sekretariatu Wydziału) na adres Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87 lub złożyć osobiście w sekretariacie tego Wydziału (pok. 101) z zachowaniem ww. terminu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Łódzki Urząd Wojewódzki
Data wydarzenia: od 2017-04-19 do 2017-05-19
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna
  • przeciwdziałanie ubóstwu
  • seniorzy