Przejdź do treści głównej

Nabór w PO IiŚ: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (2.4.2)

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-04-13, 10:02
archiwalne
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłosiło konkurs 2.4.2/1/2017 na zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Typ projektu 2.4.2 Rozwój zielonej infrastruktury
Podtyp projektu 2.4.2a Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu
KONKURS NR 2.4.2/1/2017

Kto może składać wnioski?

 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,
 • parki narodowe,
 • jednostki administracji rządowej lub samorządowej,
 • jednostki badawczo-naukowe,
 • uczelnie,
 • pozarządowe organizacje ekologiczne,
 • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, z wyłączeniem DGLP,
 • urzędy morskie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO IiŚ 2014-2020” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 w dniu 26 stycznia 2017 r. (http://www.pois.gov.pl/media/32540/SzOOP_POIS_1_1.pdf).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85%. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 34 000 000,00 zł.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie może zostać:
- złożony osobiście w siedzibie IOK, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
- dostarczony drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera na adres siedziby IOK.

Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej, oraz w wersji elektronicznej zgodnie z Regulaminem konkursu.
Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, składany na konkurs, powinien znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem konkursu i zawierającej wyraźną adnotację, że przesyłka zawiera wniosek o dofinansowanie.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:
- dzień wpłynięcia wniosku do kancelarii Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa), w godzinach 8.00 – 16.00 lub
- dzień nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (PDF 541 KB)

Załączniki do regulaminu:

Harmonogram Konkursu (PDF 48 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 508 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Pytania i odpowiedzi

e-mail:
tel.: (22) 318 70 82

Linki


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Data wydarzenia: od 2017-03-23 do 2017-05-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • ekologia, środowisko
 • klimat
 • ochrona przyrody
 • rozwój regionalny