Przejdź do treści głównej

Nabór w PO IiŚ: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (2.4)

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-03-29, 21:22
archiwalne
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłosiło konkurs 2.4.1/1/2017 na działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych
podtyp projektu 2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych
KONKURS NR 2.4.1/1/2017

Kto może składać wnioski?

- parki narodowe,
- pozarządowe organizacje ekologiczne,
- jednostki administracji rządowej lub samorządowej,
- Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,
- jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (z wyłączeniem DGLP),
- jednostki badawczo-naukowe,
- uczelnie,
- urzędy morskie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

W ramach działania finansowane będą projekty służące czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz, w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych, leżących poza ww. obszarami. Główny nacisk zostanie położony na wsparcie działań wynikających z dokumentów zarządczych dla ww. obszarów, przygotowanych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W ramach działania nie mogą być finansowane projekty ograniczone terytorialnie do obszaru jednego województwa, mające na celu prowadzenie działań ochronnych w szczególności na terenach rezerwatów i parków krajobrazowych, jeśli takie działania zostały zaplanowane do realizacji przez dany typ beneficjenta w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020” zatwierdzonym przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020 – wersja obowiązująca od 27 grudnia 2016 r

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85%. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 75 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (PDF 788 KB)

Załączniki do regulaminu:

Termin rozstrzygnięcia konkursu

19.01.2018 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK):
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie może zostać:
- złożony osobiście w siedzibie IOK, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
- dostarczony drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera na adres siedziby IOK.

Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zgodnie z Regulaminem konkursu.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, składany na konkurs, powinien znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem konkursu i zawierającej wyraźną adnotację, że przesyłka zawiera wniosek o dofinansowanie.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:
- dzień wpłynięcia wniosku do kancelarii Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa), w godzinach 8.00 – 16.00
lub
- dzień nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.)

Pytania i odpowiedzi

e-mail:
tel.: (22) 318 70 82

Linki

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Informacja na temat konkursu na stronie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Data wydarzenia: od 2017-04-28 do 2017-06-26
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja ekologiczna
  • ekologia, środowisko
  • ochrona przyrody
  • zwierzęta