Przejdź do treści głównej

Nabór wniosków w Programie Interreg Litwa - Polska

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-03-23, 09:26
archiwalne
Drugi nabór wniosków (wyłącznie na małe projekty) Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska wspierającego dwustronne projekty współpracy potrwa do 22 maja 2017 r. do godz. 16:00 czasu litewskiego. Celem Programu jest wkład w regionalny rozwój i jakość życia poprzez współpracę transgraniczną między ludźmi i instytucjami na obszarze Programu.

Nadrzędny cel Programu stanowi wspieranie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego, który sprzyja włączeniu społecznemu na obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną.

Podczas drugiego naboru składać można wnioski, które przyczynią się do realizacji poniższych priorytetów:

 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;
 2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;
 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;
 4. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, partnerzy projektu muszą wnieść natomiast 15% wkładu własnego. 

Szczegółowe informacje istotne dla drugiego naboru wniosków (małe projekty):

 • Wartość projektu: minimalna wartość całkowita projektu wynosi powyżej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) euro, maksymalna wartość może wynieść 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) euro.
 • Suma kategorii budżetowych: “Wydatki na wyposażenie” oraz “Infrastruktura i roboty budowlane” (zwanych dalej – komponentem inwestycyjnym) nie może przekroczyć 30% całkowitego kwalifikowalnego budżetu projektu.

Projekty wybrane do dofinansowania w ramach Programu muszą uwzględniać uczestnictwo beneficjentów zarówno z Litwy jak i Polski (t.j. każda aplikacja projektowa powinna być złożona przez co najmniej dwóch beneficjentów - jednego z Litwy oraz jednego z Polski). Każdy wdrażany projekt musi uwzględniać zasadę uczestnictwa beneficjenta wiodącego.

Beneficjentami kwalifikowalnymi do uczestnictwa w projektach współfinansowanych z Programu będą następujące instytucje:

 • Organy administracji publicznej (instytucje państwowe, władze regionalne i lokalne);
 • Podmioty prawa publicznego (podmioty podlegające prawu publicznemu lub prywatnemu i spełniające określone warunki);
 • Organizacje pozarządowe.

Podręcznik Programu obowiązujący dla drugiego naboru wniosków, w tym niezbędne załączniki (np. wzór wniosku aplikacyjnego, Wytyczne wypełnieniania wniosku aplikacyjnego itd.) znajdują się na stronie: www.lietuva-polska.eu w sekcji DOKUMENTY oraz w pakiecie materiałów (zip).

Elektroniczna wersja formularza aplikacyjnego jest nadal przygotowywana i będzie dostępna w ciągu 2 tygodni. Do czasu jej udostępnienia potencjalni beneficjenci mogą zapoznać się z Formularzem Aplikacyjnym w wersji PDF.  

Kontakt z regionalnymi punktami Programu w Polsce
 

Wspólny Sekretariat oraz Regionalne Punkty Kontaktowe organizują szkolenia dla potencjalnych beneficjentów:

Litwa:
4 kwietnia Kaunas (Hotel „Best Baltic Kaunas“, A.Mickevičiaus str. 28, Kaunas)
6 kwietnia Alytus (Alytus district administration, Pulko 21, Alytus)
11 kwietnia Trakai (Hotel “Trasalis”, Gedimino str. 26, Trakai)

Polska:
5 kwietnia Ełk (BURSA II/Ośrodek Wspierania Inicjatyw Transgranicznych, 5A Sikorskiego st., Ełk)
6 kwietnia Białystok (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1, Białystok) 

Czas szkoleń to 10:30-14:00.

Rejestracja na szkolenia


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Strona Programu Interreg Polska - Litwa
Miejsce: Polska, Litwa
Data wydarzenia: od 2017-03-22 do 2017-05-22
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • antydyskryminacja
 • integracja europejska
 • integracja społeczna
 • ochrona przyrody
 • przeciwdziałanie ubóstwu
 • rozwój regionalny
 • rynek pracy
 • wspólnoty i społeczności lokalne
 • współpraca międzynarodowa
 • zrównoważony rozwój