Przejdź do treści głównej

Konkurs w ramach Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji" POPC

autor(ka): Sławomir Zubiak
2017-03-22, 15:03
archiwalne
pixabay.com, CC0 Public Domain
Centrum Projektów Polska Cyfrowa prowadzi nabór projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji” POPC. Wnioski należy składać w terminie: od 30 stycznia 2017 r. do 4 maja 2017 r. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są: organizacje pozarządowe, JST oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku oraz partnerstwa ww. podmiotów.

W ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

 • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,
 • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu, jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
 • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

1. Typy projektów

Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście, dopuszczalne są projekty kompleksowe, łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

2. Grupa docelowa

Osoby fizyczne (które ukończyły 18. rok życia), nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.

3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817),
 • JST oraz ich związki i stowarzyszenia,
 • Instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Ponadto, dopuszcza się występowanie podmiotów (JST na poziomie gminy) upoważnionych do dokonywania wydatków, zgodnie z zapisami Zasad kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

 1. Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 105 000 000,00 PLN (słownie: sto pięć milionów złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97% wydatków kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 3% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Więcej informacji dotyczących konkursu jest dostępnych na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa.


Data wydarzenia: od 2017-03-22 do 2017-05-04
Organizator:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Adres:

Spokojna 13A, 01-044 Warszawa, woj. mazowieckie

Www:

http://www.cppc.gov.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • edukacja informatyczna
 • nowe technologie
 • rozwój zawodowy