Przejdź do treści głównej

Kraków. Konkurs dotacyjny: Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-02-17, 17:16
archiwalne
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3”. Termin składania ofert upływa 9 marca 2017 roku o godz. 14.00.

Planowana wysokość środków publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego: 110000 zł.

Adresaci zadania publicznego

Adresatami zadania publicznego są rodzice oraz ich dzieci w wieku do lat 3, zamieszkali na terenie Gminy Miejskiej Kraków, którzy w trosce o prawidłowy rozwój dziecka poszukują pomocy specjalistów lub wsparcia ze strony osób w podobnej sytuacji życiowej. 

W okresie realizacji zadania publicznego wsparciem powinno zostać objętych co najmniej 300 rodzin.

Zadania Placówki.

Realizacja zadania publicznego obejmuje w szczególności prowadzenie stacjonarnej Placówki mającej na celu psychologiczne wsparcie rodziców z dziećmi w wieku do lat 3, i której nadrzędnym zadaniem będzie profilaktyka i wykrywanie zaburzeń w relacjach rodzinnych. Placówka winna także udzielać pomocy w budowaniu zdrowych, pozytywnych więzi rodzinnych, stanowiących podstawę prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka i zapobiegać patologiom wynikającym z upośledzonych relacji rodziców z dzieckiem oraz przemocy w rodzinie poprzez m.in. fachową pomoc w zrozumieniu zachowań dziecka.  

Działania Placówki mają być skierowane na relacje dziecko – rodzic oraz na relacje rówieśnicze. Placówka ma mieć charakter prewencyjny, a nie leczniczy. Korzystanie z placówki nie jest uwarunkowane wcześniejszą diagnozą dziecka.

Ponadto do zadań Placówki należy w szczególności: wczesna socjalizacja dzieci, trening stopniowej separacji między dzieckiem a rodziną, przygotowujący do przejęcia opieki nad dzieckiem przez np. żłobek, przedszkole lub osobę obcą, pomoc w wyjściu rodzica z domowej izolacji i poczucia osamotnienia, które mogą sprzyjać np. występowaniu u matek depresji poporodowej. Placówka powinna prowadzić także działalność upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Funkcjonowanie Placówki i warunki lokalowe

Placówka ma funkcjonować w Krakowie, na terenie Dzielnicy I Stare Miasto, w lokaludo którego oferent posiada tytuł prawny. Placówka powinna być otwarta co najmniej we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), przez co najmniej  4 godziny dziennie  i być dostępna nieodpłatnie. Od adresatów zadania publicznego nie mogą być pobierane jakiekolwiek opłaty. Przez cały okres funkcjonowania Placówki, w godzinach jej otwarcia, do dyspozycji rodzin winno być co najmniej dwóch terapeutów. W Placówce winien funkcjonować grafik dyżurów terapeutów w taki sposób, aby rodziny z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem mogły ustalić jacy terapeuci w danym dniu będą pełnić dyżur w Placówce i udzielać wsparcia.

Pobyt i korzystanie z placówki nie wymaga wcześniejszego umówienia. Placówka winna dysponować co najmniej: dostosowanym pomieszczeniem do przyjmowania rodzin z dziećmi, miejscem do rozmów z terapeutami, miejscem kuchennym oraz toaletą i przewijakiem dla niemowląt.                            

Placówka osobom korzystającym ze wsparcia winna zapewniać możliwość otrzymania bezpłatnego napoju (co najmniej: herbaty, kawy, soku lub wody).

Informacje w zakresie tytułu prawnego do lokalu, w którym oferent zamierza realizować zadanie publiczne oraz szczegółowe warunki lokalowe należy przedstawić w punkcie IV podpunkt 1 oferty. 

Kadra Placówki

Celem realizacji zadań placówki, Oferent zobowiązany jest do stworzenia zespołu terapeutów i zorganizowania ich pracy według własnej koncepcji, przy czym wymaga się, aby w skład zespołu wchodził co najmniej jeden psycholog oraz jeden psychoterapeuta. Placówka przez cały okres jej funkcjonowania winna także zapewniać animatora ds. opieki nad dziećmi.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Krakowa
Data wydarzenia: od 2017-02-17 do 2017-03-09
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • edukacja
  • integracja społeczna
  • rodziny