Przejdź do treści głównej

Węgiersko-polski program współpracy pozarządowej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-02-16, 15:33
archiwalne
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zapraszają organizacje pozarządowe do udziału w węgiersko-polski programie współpracy pozarządowej. Program ma na celu intensyfikację pozarządowej, obywatelskiej współpracy między naszymi krajami i lepsze wzajemne poznanie się. Termin składania wniosku: 31 marca 2017 r.

Informacje o Programie i zaproszenie do przystępowania do konkursu są udostępniane co roku na stronie internetowej Ministerstw Spraw Zagranicznych i Ambasad obu krajów, wraz z regulaminem Programu i dokumentami wymaganymi przy złożeniu wniosków.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej stosują się do prawodawstwa własnego kraju przy publicznym ogłoszeniu konkursu, zaproszeniu do składania wniosków na projekty, określeniu rodzajów dokumentów wymaganych jako załączniki do składanego wniosku oraz w procesie podejmowania wewnętrznych decyzji i ustaleniu wymagań dotyczących sprawozdania finansowego z realizacji projektów.

Ambasady przygotują co roku sprawozdanie z działalności dokonanej w ramach Programu i przedłożą je w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier i Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Ministerstwa regularnie dokonają oceny Programu i wprowadzą do niego zmiany w razie zaistnienia takiej potrzeby lub zgłoszenia takich żądań.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „Sygnatariuszami”, w związku z art. 6 Deklaracji Intencji (zw. dalej „MoU”) między Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier i Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Programu współpracy pozarządowej, regulują funkcjonowanie Programu jak poniżej:

Komisja oceniająca projekty konkursowe

Sygnatariusze ustanowią dwie Komisje, po jednej w obu krajach, w skład której wchodzą 4 osoby z każdego kraju reprezentując następujące instytucje: po 2 osoby z obu Ministerstw Spraw Zagranicznych i po 2 osoby z misji dyplomatycznej drugiego kraju, przy czym jeden z nich to Ambasador. Przewodniczącym Komisji jest Ambasador. Sygnatariusze informują się wzajemnie drogą wymiany not dyplomatycznych o wyznaczonych do Komisji osobach i o ewentualnych zmianach. Komisje podejmują decyzje w drodze konsensusu. Wobec braku konsensusu głos Przewodniczącego Komisji jest rozstrzygający. Komisje odbywają posiedzenie co najmniej raz w roku.

Gremium uprawnionych do przystąpienia do konkursu i z tego wykluczonych

Wnioski na projekty konkursowe mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje kościelne, szkoły, wyższe uczelnie i osoby fizyczne. Poszczególne projekty mogą powstać z udziałem zaangażowanych w nie partnerów z obu krajów. Wymagana liczba uczestników w realizacji projektu to co najmniej 1 partner węgierski i co najmniej 1 partner polski. Każdy z każdym z uprawnionych może złożyć wspólny wniosek konkursowy: np. uczelnia z osobą fizyczną lub też np. tylko osoby fizyczne, itp.

Nie mogą przystąpić do konkursu partie polityczne i afiliowane przy nich organizacje młodzieżowe oraz związki zawodowe. Ponadto nie można ubiegać się o dofinansowanie na działalność gospodarczą.

Składanie wniosków na projekty

Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek tylko w jednym kraju. Projekty mogą być zrealizowane w obu krajach niezależnie od miejsca złożenia wniosku.

Wniosek należy złożyć w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego, załączonego do niniejszego zaproszenia. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku węgierskim i polskim (czyli w obu językach) lub w języku angielskim.

Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu należy złożyć w Ambasadzie akredytowanej w kraju, w którym osoba odpowiedzialna za projekt mieszka lub ma siedzibę.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy , podając kontakt do osoby odpowiedzialnej za projekt (imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu).

Należy pamiętać o przestrzeganiu ograniczeń objętościowych tekstu.

Kryteria oceny wniosków

 Nie ma preferowanych tematów przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania, nie ma pierwszeństwa np. projekt kulturalny wobec np. projektu naukowego i odwrotnie. O zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania decyduje ocena projektu pod względem jego wkładu do rozwoju kontaktów i współpracy między Polską a Węgrami.

Złożone wnioski  są segregowane przez Komisję w kategorie tematyczne (np. sport, muzyka,  sztuka, turystyka, edukacja, nauka, kultura, kościół, itp.). Następnie Komisja ocenia wnioski w poszczególnych kategoriach. Przy tym, mając na względzie zapewnienie jak najwyższego poziomu dofinansowanych prac, Komisja rezerwuje sobie prawo do zakwalifikowania do dofinansowania kilku nawet wniosków z jednej kategorii (złożonych nie przez tego samego wnioskodawcę) i prawo do niezakwalifikowania żadnego wniosku z innej czy innych kategorii.

Na podstawie analizy tematyki otrzymanych wniosków podmiot ogłaszający konkurs rezerwuje sobie prawo do określenia co roku kategorii tematycznych.

Równe szanse mają wszystkie projekty na przyznanie dofinansowania, niezależnie od miejsca realizacji.

Rozpatrując wniosek Komisja ocenia:

  • poziom merytoryczny wniosku (w jakim stopniu realizacja projektu przyczyni się do rozwoju polsko-węgierskiej współpracy, w jakim stopniu wyniki zrealizowanego projektu stworzą możliwość oparcia na nich dalszych projektów;
  • doświadczenie zawodowe wnioskodawców dla zapewnienia (w przypadku przyznania dofinansowania projektu) pomyślnej realizacji projektu;
  • promocję projektu w mediach.

Na życzenie wnioskodawcy Komisja prześle mu ocenę wniosku wskazując na najlepsze  elementy a także na stwierdzone mankamenty wniosku. 

Komisja rozdysponuje całą pulę 30.000 EUR na dofinansowanie projektów ujętych w złożonych wnioskach. Komisja rezerwuje sobie prawo sporządzenia listy rezerwowej z wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania lecz ostatecznie odrzuconych z powodu  braku środków i do opublikowania  tej listy.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że realizacja  wniosku z wydaną pozytywną decyzją jest zagrożona lub też Beneficjent wycofa się z realizacji takiego wniosku, Komisja ma obowiązek skontaktować się z co najmniej jednym z wnioskodawców z listy rezerwowej, by zapewnić wykorzystanie całej, przeznaczonej na dofinansowanie puli pieniędzy na pełną realizację celów Programu Współpracy.

Termin składania wniosku: 31 marca 2017 r. (piątek)

Prosimy ograniczać wysłanych mailów do 7 MByte-ów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ambasady Węgier: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Źródło: Ambasada Węgier
Data wydarzenia: od 2017-02-16 do 2017-03-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • działalność międzynarodowa
  • integracja europejska
  • konkursy interdyscyplinarne
  • partnerstwa międzynarodowe
  • współpraca międzynarodowa