Przejdź do treści głównej

Konkurs MSZ: Dyplomacja publiczna 2017

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-02-16, 15:11
archiwalne
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs ofert: "Dyplomacja publiczna 2017". Oferty należy składać do 17 marca 2017 r.
  • Komponent I: „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”
  • Komponent II: „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017”
  • Komponent III: „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017”

1. Celem zadania publicznego, komponent nr I „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017” wynikającym z priorytetów polskiej polityki zagranicznej w dziedzinie dyplomacji publicznej w 2017 r. jest wzmocnienie wizerunku Polski wśród społeczności międzynarodowej poprzez:

a) dbanie o dobre imię Polski i jej nieskazitelny wizerunek;

b) inicjowanie i stymulowanie kontaktów dwu- i wielostronnych między społeczeństwami Polski i krajów partnerskich w obrębie priorytetów dyplomacji publicznej;

c) wzmacnianie zainteresowania Polską w różnych obszarach dyplomacji publicznej, m.in. historii, nauki, innowacyjności, nauczania języka polskiego jako obcego;

d) zainteresowanie i pozyskanie zrozumienia dla polskiego punktu widzenia oraz przezwyciężanie stereotypów w dialogu historycznym i międzykulturowym.

2. Celem zadania publicznego, komponent nr II „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017” jest budowanie trwałych więzi społeczno – kulturalnych między społeczeństwem polskim i społeczeństwami krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Rosji poprzez:

a) wzmacnianie więzi społecznych, w tym nawiązujących do wspólnego dziedzictwa, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk lokalnych;

b) rozwój współpracy kulturalnej, skierowanej do twórców, odbiorców oraz teoretyków różnych obszarów kultury: teatru, filmu, sztuk wizualnych, muzyki, literatury itp.;

c) rozwój współpracy naukowej i edukacyjnej, m.in. w dziedzinie historii;

d) promocję Polski za pośrednictwem tradycyjnych środków masowego przekazu oraz nowych mediów.

3. Celem zadania publicznego, komponent III „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017” jest:

a) rozwój debaty publicznej na temat priorytetów polskiej polityki zagranicznej w dziedzinie dyplomacji publicznej na 2017 r.;

b) wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratyzacyjnych, w szczególności w krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa;

c) wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej.

Działania w ramach wymienionych wyżej komponentów powinny odnosić się do następujących priorytetów polskiej polityki zagranicznej w dziedzinie dyplomacji publicznej na 2017 r.:

a) Promowanie polskiej myśli politycznej i historii, w tym dziedzictwa polskiej myśli politycznej czerpiącej z doświadczeń historycznych, uwarunkowań geopolitycznych oraz społecznych, skierowanej w stronę współpracy narodów, dialogu międzykulturowego oraz działań na rzecz wzajemnego szacunku i zrozumienia.

b) Promowanie wkładu Polski w światowe dziedzictwo humanizmu, w tym wykorzystanie wydarzeń rocznicowych związanych z wybitnymi Polakami do promocji wkładu Polski i Polaków w światową politykę, kulturę i naukę.

c) Przygotowanie międzynarodowej opinii publicznej do obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r., w tym zbudowania trwałej narracji o wartościach obecnych w całej historii Polski, wyróżniających naszą tożsamość narodową na tle innych: imperatywu wolności, poszanowania godności człowieka i jego praw, solidarności.

d) Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej, w tym wzmacniania pozytywnego wizerunku polskiej nauki, innowacyjności polskich firm, wiarygodności jako potencjalnego partnera gospodarczego oraz plasowania Polski w grupie państw nowoczesnych i twórczych.

Termin składania ofert:

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa;

z dopiskiem na kopercie:

z dopiskiem na kopercie nazwy konkursu oraz komponentu, na który oferta jest składana

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 17.03.2017 r. o godz. 16.15 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSZ: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Data wydarzenia: od 2017-02-16 do 2017-03-17
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • działalność międzynarodowa
  • integracja europejska
  • polityka międzynarodowa
  • społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca międzynarodowa