Przejdź do treści głównej

Erasmus+: Europejskie projekty przyszłej współpracy w obszarze kształcenia i szkolenia

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2017-01-16, 21:08
archiwalne
Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków EACEA/41/2016 w ramach programu Erasmus+: Kluczowe działanie 3: Wsparcie w reformowaniu polityk – inicjatywy na rzecz innowacji w zakresie polityki - Europejskie projekty przyszłej współpracy w obszarze kształcenia i szkolenia. Wnioski należy składać do 14 marca 2017 r. do godz. 12.00,

Projekty przyszłej współpracy to transgraniczne projekty współpracy, których celem jest zidentyfikowanie, sprawdzenie, rozwinięcie lub ocena innowacyjnych metod w stosunku do polityk, które mogą być włączone w główny nurt oraz stanowić wkład w poprawę systemów kształcenia i szkolenia. Projekty powinny zapewnić dogłębną wiedzę na temat grup docelowych, uczenia się, nauczania bądź szkolenia, a także skuteczne metody i narzędzia ułatwiające rozwój odpowiednich strategii oraz wnioski istotne dla decydentów w obszarze kształcenia i szkolenia na wszystkich szczeblach.

Projekty przyszłej współpracy powinny być realizowane i wdrażane przez kluczowe zainteresowane strony, które mają udokumentowaną rozległą i najnowszą wiedzę w temacie, wykazują zdolność do innowacyjności lub uzyskania systematycznego wpływu poprzez swoją działalność oraz demonstrują potencjał do kierowania programem politycznym w zakresie kształcenia i szkolenia.

Za kwalifikujące się do składania wniosków w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie uznaje się następujące podmioty:

 • organy publiczne na szczeblu krajowym/regionalnym/lokalnym odpowiedzialne za politykę w obszarze kształcenia i szkolenia,
 • prywatne lub publiczne organizacje niekomercyjne (organizacje pozarządowe),
 • ośrodki badawcze,
 • szkoły lub inne placówki oświatowe,
 • instytucje szkolnictwa wyższego,
 • izby handlowe,
 • sieci zainteresowanych stron,
 • ośrodki ds. uznawania kwalifikacji,
 • instytucje zajmujące się oceną/zapewnieniem jakości,
 • organizacje handlowe i pracodawcy,
 • związki zawodowe i stowarzyszenia pracodawców,
 • służby poradnictwa zawodowego,
 • organizacje społeczeństwa obywatelskiego i organizacje kulturalne,
 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje międzynarodowe.

Za kwalifikujące się uznaje się wyłącznie wnioski złożone przez osoby prawne mające siedzibę w następujących pań­stwach objętych programem:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
 • kraje kandydujące do członkostwa w UE: była jugosłowiańska republika Macedonii i Turcja.

W odniesieniu do niniejszego zaproszenia wymaga się, aby partnerstwo składało się z co najmniej 3 organizacji reprezentujących 3 państwa objęte programem.

Wnioski składane w następstwie niniejszego zaproszenia powinny być spójne z nowymi priorytetami dotyczącymi europejskiej współpracy wyznaczonymi we Wspólnym sprawozdaniu Rady i Komisji z 2015 r. z wdrażania strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020). Szczegółowe cele niniejszego zaproszenia to:

 • ożywienie długoterminowych zmian i zbadanie w praktyce innowacyjnych rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania w obszarze kształcenia i szkolenia, które mogą być włączone w główny nurt, oraz wywieranie zrównoważonego i systematycznego wpływu na systemy kształcenia i szkolenia,
 • wspieranie współpracy transgranicznej i wzajemnego uczenia się między kluczowymi zainteresowanymi stronami w kwestiach dotyczących przyszłości,
 • ułatwienie gromadzenia i analizowania istotnych dowodów na poparcie innowacyjnych polityk i praktyk.

Wnioski składane w następstwie niniejszego zaproszenia muszą dotyczyć jednego z pięciu priorytetów opisanych poniżej:

 • pozyskiwanie podstawowych umiejętności przez osoby dorosłe o niskich kwalifikacjach,
 • propagowanie rozwiązań opartych na wynikach w przypadku kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • promowanie innowacyjnych technologii w dziedzinie poradnictwa zawodowego,
 • profesjonalizacja pracowników (edukacja szkolna, w tym wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem),
 • osiąganie celów odnowionej strategii UE na rzecz szkolnictwa wyższego.

Wnioski nieodnoszące się do żadnego z pięciu powyższych priorytetów ujętych w zaproszeniu nie będą rozpatrywane.

Działania muszą rozpocząć się dnia 1 listopada 2017 r., 1 grudnia 2017 r. lub 1 stycznia 2018 r.

Czas trwania projektu musi wynosić od 24 do 36 miesięcy. Jeżeli jednak po podpisaniu umowy i na początkowym etapie realizacji projektu beneficjenci nie będą w stanie go zrealizować w wyznaczonym terminie z w pełni uzasadnionych przyczyn pozostających poza ich kontrolą, okres kwalifikowalności może zostać przedłużony. Okres ten można przedłużyć maksymalnie o 6 dodatkowych miesięcy, o ile stosowny wniosek zostanie złożony przed upływem terminu wyznaczonego w umowie o udzielenie dotacji. Działania, które mogą być finansowane w ramach niniejszego zaproszenia, mogą obejmować (wykaz otwarty):

 • analizy, badania, działania w zakresie mapowania,
 • działania badawcze,
 • działania szkoleniowe,
 • opracowywanie sprawozdań, wniosków z realizacji projektów, zaleceń dotyczących polityki,
 • organizowanie warsztatów,
 • organizowanie konferencji/seminariów,
 • prowadzanie badań i ocen skupiających się na innowacyjnych podejściach oddolnych,
 • działania na rzecz zwiększania świadomości i rozpowszechniania wiedzy,
 • działania mające na celu tworzenie i udoskonalanie sieci oraz wymianę dobrych praktyk,
 • tworzenie narzędzi ICT (oprogramowania, platform, aplikacji itp.) lub zasobów edukacyjnych,
 • tworzenie innych rezultatów pracy intelektualnej.

Łączny budżet dostępny na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 8 000 000 euro. Wkład finansowy UE nie może przekroczyć 75% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna kwota dotacji na jeden projekt wynosi 500 000 euro.

Wnioski należy składać w terminie do 14 marca 2017 r., godz. 12.00 w południe czasu środkowoeuropejskiego.

Wnioskodawcy są proszeni o uważne zapoznanie się ze wszystkimi informacjami na temat zaproszenia do składania wniosków i procedury składania wniosków oraz o wykorzystanie dokumentów stanowiących część wniosku (pakiet wniosku), dostępnych pod adresem: eacea.ec.europa.eu.

Formularz wniosku jest dostępny w internecie pod następującym adresem: eacea.ec.europa.eu/PPMT.

Kompletny pakiet wniosku musi zostać przedłożony on-line za pomocą należycie wypełnionego, odpowiedniego e-formularza zawierającego wszystkie istotne i wymagane załączniki oraz dokumenty potwierdzające. Formularze wniosków, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i które nie zostaną złożone on-line przed upływem wyznaczonego terminu, nie będą brane pod uwagę.

Bardziej szczegółowe informacje zostały przedstawione w wytycznych dla wnioskodawców. Wytyczne dla wnioskodawców oraz pakiet wniosku są dostępne pod następującym adresem: eacea.ec.europa.eu/ erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2017-eacea412016_en.


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Data wydarzenia: od 2016-12-15 do 2017-03-14
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • działalność międzynarodowa
 • edukacja
 • integracja europejska
 • kształcenie ustawiczne
 • państwo, polityka
 • rozwój zawodowy
 • współpraca międzynarodowa