Przejdź do treści głównej

UE: Wsparcie działań informacyjnych odnoszących się do wspólnej polityki rolnej na 2017 r.

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2016-11-17, 22:39
archiwalne
pixabay.com, CC0 Public Domain
Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w sprawie finansowania działań informacyjnych odnoszących się do wspólnej polityki rolnej ze środków przydzielonych w budżecie na 2017 r. Nabór wniosków trwa do 15 grudnia 2016 r.

WPROWADZENIE — KONTEKST

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (1).

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków jest ponadto regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (2) (zwane dalej RF) oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (3) (zwane dalej przepisami wykonawczymi).

Jest to zaproszenie do składania wniosków w sprawie finansowania działań informacyjnych w rozumieniu art. 45 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, ze środków przydzielonych w budżecie na 2017 r.

Działanie informacyjne składa się z niezależnego i spójnego zestawu wydarzeń informacyjnych, zorganizowanych w ramach oddzielnego budżetu.


CELE, TEMATYKA I ODBIORCY DOCELOWI

Cele

Budowanie zaufania w UE i wśród wszystkich obywateli (zarówno rolników, jak i osób niebędących rolnikami). Wspólna polityka rolna (WPR) jest polityką na rzecz wszystkich obywateli UE, a korzyści, jakie przynosi, należy im jasno wykazać. Główne kwestie oraz przesłania powinny być w pełni spójne z wymogiem prawnym Komisji zobowiązującym do przeprowadzenia działań informacyjnych odnoszących się do WPR w rozumieniu art. 45 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.

W odniesieniu do ogółu społeczeństwa – celem jest podnoszenie świadomości społecznej na temat znaczenia wsparcia UE na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR.

W odniesieniu do zainteresowanych stron – celem jest współpraca z zainteresowanymi stronami (głównie rolnikami i innymi podmiotami działającymi na obszarach wiejskich) w celu dalszego informowania o WPR ich okręgów, jak i ogółu społeczeństwa.

Tematyka

Wniosek dotyczący działań informacyjnych powinien pokazać, w jaki sposób WPR przyczynia się do realizacji priorytetów politycznych Komisji.

WPR jest polityką dla wszystkich mieszkańców Europy i w wieloraki sposób wpływa na ich życie. Wnioski powinny odnosić się do wkładu, jaki WPR wnosi na rzecz:

— stymulowania zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji na obszarach wiejskich oraz utrzymania funkcjonujących społeczności wiejskich w całej UE,

— realizacji celów unijnych ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, w szczególności jeśli chodzi o potencjał rolnictwa i leśnictwa pod kątem dostosowania do zmian klimatu oraz dla działań łagodzących ich skutki,

— zrównoważonej produkcji rolnej, która spełnia dwa wymogi: zapewnianie bezpieczeństwa żywnościowego i ochronę środowiska, w tym w odniesieniu do jakości i ilości wody,

— zapewnienia rolnikom uczciwych dochodów z łańcucha rolno-spożywczego w celu utrzymania rentowności europejskiej produkcji rolnej i przyszłego modelu gospodarstwa rodzinnego.

Odbiorcy docelowi

Docelowy krąg odbiorców w odniesieniu do tematyki, o której mowa w pkt 2.2, to ogół społeczeństwa (przede wszystkim młodzież z obszarów miejskich) lub rolnicy i inne podmioty działające na obszarach wiejskich.

W szczególności:

— uczniowie, nauczyciele i studenci: we współpracy z młodzieżą należy wykorzystać nowe podejście, pogłębiając jej wiedzę na temat WPR i jej wkładu w wielu dziedzinach, takich jak przeciwdziałanie zmianie klimatu, żywność, zdrowe i wysokiej jakości żywienie jako styl życia, również w odniesieniu do nowego unijnego programu dla szkół dotyczącego mleka, owoców i warzyw, które wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.,

— ogół społeczeństwa: w informowaniu na temat WPR położony zostanie większy nacisk na problem złego postrzegania europejskiego rolnictwa oraz roli rolnictwa w społeczeństwie, zamiast treści politycznych. Potrzebne jest również lepsze zrozumienie ogromnego wkładu, jaki sektor rolno-spożywczy UE wnosi do całej gospodarki unijnej,

— zainteresowane strony: należy zagwarantować pogłębioną świadomość dotyczącą wkładu wnoszonego poprzez WPR na rzecz wsparcia wzrostu gospodarczego na obszarach wiejskich, a zwłaszcza MŚP. Należy propagować wkład wnoszony za pośrednictwem programów rozwoju obszarów wiejskich, gdyż dzięki nim UE dokonuje inwestycji na rzecz rozwoju europejskich obszarów wiejskich rzędu prawie 100 mld EUR w latach 2014–2020. Należy również intensywniej wspierać zrównoważone praktyki produkcyjne oraz inne działania przyczyniające się do łagodzenia skutków zmiany klimatu i dostosowania do niej.

Ostateczny termin składania wniosków: 15 grudnia 2016 r.
Okres oceny: luty 2017 r.Przekazanie informacji wnioskodawcom: marzec 2017 r.
Przygotowanie i podpisywanie umów o udzielenie dotacji: marzec–kwiecień 2017 r.
Data rozpoczęcia działania: 1 maja 2017 r.
Sprawozdanie końcowe: w terminie 60 dni od zakończenia działania.
Okres realizacji działania informacyjnego nie może przekroczyć 12 miesięcy.


DOSTĘPNYBUDŻET

Ogólny budżet przewidziany na współfinansowanie działań informacyjnych wynosi 3 500 000 euro.
Kwota ta zależy od dostępności środków przewidzianych w budżecie na rok 2017.
Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków.


WYMAGANIA W ZAKRESIE DOPUSZCZALNOŚCI

Spełnione muszą zostać następujące wymagania w zakresie dopuszczalności:

— Wnioski powinny zostać wysłane do dnia 15 grudnia 2016 r. pocztą (listem poleconym lub równoważną przesyłką – dowodem daty nadania będzie data stempla pocztowego) lub przesyłką kurierską (data przyjęcia przez kuriera służy jako dowód daty wysłania) bądź zostać dostarczone osobiście (zob. adres w pkt 14).

— Wnioski należy składać na piśmie (zob. pkt 14), wykorzystując formularze zgłoszeniowe i budżetowe dostępne na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

— Wnioski muszą zostać sporządzone w jednym z języków urzędowych UE. Aby ułatwić rozpatrywanie wniosków w odpowiednim terminie, wnioskodawców zachęca się jednak do składania wniosków w języku angielskim, francuskim bądź niemieckim.

— Wnioskodawcy (w tym indywidualne podmioty podatkowe) mogą złożyć tylko jeden wniosek w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków.

Nieprzestrzeganie tych wymogów będzie skutkować odrzuceniem wniosku.


KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI

Kwalifikujący się wnioskodawcy

Wnioskodawca (i w stosownych przypadkach powiązane z nim podmioty) musi być osobą prawną posiadającą siedzibę w państwie członkowskim UE.

Podmioty nieposiadające osobowości prawnej na mocy obowiązujących przepisów krajowych mogą być kwalifikującymi się wnioskodawcami, pod warunkiem że ich przedstawiciele mają zdolność do podejmowania w ich imieniu zobowiązań prawnych i zapewniają gwarancję ochrony finansowych interesów Unii równoważną gwarancji, jaką zapewniałyby osoby prawne, oraz przedstawiają dowody na to, że ich zdolność finansowa i operacyjna jest taka sama jak osób prawnych.
Wraz z formularzem wniosku należy przedłożyć dokumenty potwierdzające.

Osoby fizyczne, jak również podmioty ustanowione wyłącznie w celu realizacji działania informacyjnego w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków, nie są kwalifikującymi się wnioskodawcami.

Przykłady kwalifikowalnych organizacji:

— organizacje nienastawione na zysk (prywatne lub publiczne),

— organy publiczne (krajowe, regionalne lub lokalne),

— stowarzyszenia europejskie,

— uniwersytety,

— instytucje oświatowe,

— ośrodki badawcze,

— przedsiębiorstwa (np. przedsiębiorstwa sektora środków przekazu i komunikacji).

Osoby prawne, które mają prawne lub kapitałowe związki z wnioskodawcami, które ani nie są ograniczone do działania informacyjnego, ani nie są ustanowione wyłącznie w celu jego realizacji (np. członkowie sieci, federacje, organizacje związkowe), mogą uczestniczyć w działaniu informacyjnym jako podmioty powiązane oraz mogą deklarować koszty kwalifikowalne zgodnie z pkt 11.2.

Prawne lub kapitałowe związki nie mogą być ani ograniczone do działania informacyjnego, ani ustanowione wyłącznie do celów jego wdrożenia. Oznacza to, że związek taki powinien istnieć niezależnie od przyznania dotacji; powinien on istnieć przed zaproszeniem do składania wniosków i być ważny po zakończeniu działania informacyjnego.

Działania kwalifikowalne w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków i okres realizacji

Działania kwalifikowalne powinny być niezbędne do realizacji działania informacyjnego i osiągnięcia założonych wyników/rezultatów zgodnie z celami, tematyką i adresatami wymienionymi w pkt 2 niniejszego zaproszenia.

A. Działania informacyjne powinny być realizowane:

— na szczeblu międzyregionalnym lub krajowym,

— na szczeblu europejskim (skutki w kilku państwach członkowskich).

B. Działania informacyjne powinny obejmować jeden lub kilka rodzajów działań i narzędzi mających charakter nowatorski, opracowanych z myślą o osiągnięciu celów, dotyczyć tematów i docelowej publiczności, jak przewidziano w działaniu, zgodnie z pkt 2 niniejszego zaproszenia.

C. Nie kwalifikują się następujące działania:

— działania wymagane prawnie,

— działania otrzymujące wsparcie Unii z innej linii budżetowej,

— zgromadzenia wspólników i posiedzenia wymagane statutem,

— działania wdrażane na szczeblu lokalnym.

D. Orientacyjny okres realizacji działania informacyjnego:

— 1 maja 2017 r. – 30 kwietnia 2018 r.

E. Oczekiwane wyniki i rezultaty

Działania w ramach działania informacyjnego muszą przynieść konkretne wyniki w okresie realizacji działania. W działaniu informacyjnym należy określić istotne rezultaty na etapie składania wniosku (zob. formularz wniosku nr 3).


Finansowanie

Finansowanie ma formę finansowania mieszanego składającego się z:

— zwrotu w wysokości 60 % rzeczywiście poniesionych kosztów kwalifikowalnych;

— wkładu ryczałtowego w wysokości 7 % bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych na pokrycie kosztów pośrednich, stanowiących ogólne koszty administracyjne beneficjenta, które można uznać za należne z tytułu działania informacyjnego.

W przypadku organizacji otrzymujących dotację na działalność przez okres wdrażania działania informacyjnego koszty pośrednie nie są kwalifikowalne.
To samo tyczy się kosztów personelu, które są już objęte dotacją na działalność.

Kwota dotacji

Kwota dotacji (w tym płatność ryczałtowa na koszty pośrednie) wyniesie pomiędzy 70 000 a 500 000 euro.
Wysokość dotacji nie może przekroczyć kosztów kwalifikowalnych ani wnioskowanej kwoty.
Oznacza to, że część łącznych wydatków kwalifikowalnych działania informacyjnego musi być finansowana ze źródeł innych niż dotacja UE.


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Data wydarzenia: od 2016-11-17 do 2016-12-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • działalność międzynarodowa
  • integracja europejska
  • rolnictwo