Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Prowadzenie Dziennego Domu dla Osób Starszych „Senior Wigor”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2016-10-10, 16:54
archiwalne
Prezydenta Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Dziennego Domu dla Osób Starszych „Senior Wigor”, w tym osób ze schorzeniami otępiennymi we wczesnej i umiarkowanej fazie. Oferty należy składać do 26 października 2016 r.

Zadanie polega na prowadzeniu Dziennego Domu „Senior Wigor” dla 25 mieszkańców Wrocławia w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo, w tym osób cierpiących na schorzenia neurodegeneracyjne (otępienne) we wczesnej i umiarkowanej fazie. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do prowadzenia Dziennego Domu Senior Wigor zwanego dalej „DDSW ” zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2016, poz. 930 ze zm.) oraz innymi przepisami właściwymi do realizowania zleconego zadania.

ZADANIA I ZASADY ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA DDSW.
Zadaniem DDSW będzie organizowanie pobytu dziennego dla 25 wrocławskich seniorów – osób 60+ nieaktywnych zawodowo, kobiet i mężczyzn, w tym osób cierpiących na schorzenia neurodegeneracyjne/ otępienne we wczesnej i umiarkowanej fazie.
Działalność DDSW polegać będzie na zapewnieniu wsparcia seniorom poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej (m.in. w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii a także podtrzymującej funkcje poznawcze), edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. W tym celu DDSW udostępni seniorom infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Ponadto DDSW zapewni podstawowe usługi mające na celu udzielanie uczestnikom pomocy w
czynnościach codziennych i zapewnienie ciepłego posiłku.

DDSW we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami (np. Wrocławskim Centrum Seniora) może rozszerzyć ofertę o usługi świadczone poza swoją siedzibą.
DDSW będzie działał od poniedziałku do piątku - w dni powszednie, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach od 8:00 do 16:00. W uzasadnionych, pojedynczych przypadkach oraz za zgodą Zleceniodawcy, możliwa będzie zmiana godzin otwarcia DDSW.

A. Zadania w DDSW wykonywane będą w m.in. poprzez:
1. Zapewnienie osobom starszym dziennego pobytu bez noclegów wraz z minimum jednym ciepłym posiłkiem dziennie.
2. Realizowanie zadań opiekuńczo-pielęgnacyjnych (np.: pomoc w wykonywaniu czynności codziennych, gdy wymaga tego stan zdrowia i kondycja seniora; podawanie leków – stosownie do zleceń lekarskich, pomiary ciśnienia krwi, ważenie, a także monitorowanie stanu psychicznego i fizycznego)
3. Zapewnienie miejsca do rekreacji, odpoczynku i integracji. Zachęcanie i tworzenie okoliczności do samopomocy, nawiązywania kontaktów towarzyskich, integracji w rodzinach i ze środowiskiem lokalnym, w tym tworzenia więzi międzypokoleniowych.
4. Zapewnienie warunków i mobilizowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego przez seniorów, w tym uczestnictwa w kulturze.
5. Podejmowanie zadań z zakresu „terapii podtrzymującej” polegającej na utrzymaniu uczestników w dobrym samopoczuciu i umożliwieniu swobodnej ekspresji, podejmowaniu czynności intelektualnych, zachęcaniu do regularnych ćwiczeń fizycznych grupowych bądź indywidualnych w zależności od potrzeb oraz „ćwiczeń umysłu”. Warunkiem udanej realizacji powyższych zadań jest stworzenie atmosfery zbliżonej do domowej oraz dostosowanie oferty, rodzaju zadań tempa realizacji, zakresu pomocy do stale zmieniających się potrzeb psychofizycznych uczestników.

Działania, które w szczególności powinien realizować DDSW:
1) Prowadzenie zajęć rekreacyjnych o charakterze aktywnego i pasywnego wypoczynku.
2) Prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-gimnastycznych oraz kinezyterapii.
3) Prowadzenie codziennego treningu umysłu podtrzymującego i rozwijającego funkcje poznawcze oraz koordynację wzrokowo-ruchową.
4) Organizowanie spotkań międzypokoleniowych, wykładów tematycznych, dyskusji na temat filmów i książek.
5) Wyjścia do teatru, muzeum i udział w wybranych wydarzeniach Wrocławskiego Centrum Seniora w ramach nawiązanej współpracy.
6) Umożliwienie stałego dostępu do usług pielęgniarsko-opiekuńczych w utworzonym do tego celu pokoju pielęgniarskim.
7) Prowadzenie zajęć plastycznych i artystycznych rozwijających wyobraźnię, zapewniających dobrą zabawę i wspierających zachowanie zdolności manualnych.
8) Udostępnianie wsparcia psychologicznego - wg potrzeb seniorów w formie spotkań indywidualnych i grupowych.
9) Prowadzenie zajęć, na które zostaną zaproszone rodziny seniorów. Spotkania te powinny mieć charakter psychoedukacyjny, reintegracyjny i konsultacyjny i pozytywnie wpływać na relacje w rodzinie.
10) Zapewnienie codziennego gorącego posiłku (obiad dwudaniowy) przygotowanego w ramach konsultacji z dietetykiem.
11) Objęcie seniorów stałą opieką i wsparciem w wykonywaniu czynności codziennych.
Wszystkie zajęcia w DDSW będą prowadzone na zróżnicowanym poziomie, dostosowanym do możliwości seniorów.

B. Kierowanie i ponoszenie opłat za pobyt w placówce:
1. Skierowanie do DDSW następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

2. Podstawę skierowania do placówki stanowi decyzja administracyjna wydana przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
3. Pobyt w DDSW jest odpłatny. Wysokość miesięcznej opłaty wnoszonej w związku z pobytem
jest ustalana w decyzji administracyjnej,
którą otrzyma kierowany do DDSW.
4. Miesięczna opłata ponoszona przez uczestnika stanowi dochód budżetu Gminy, obowiązkiem oferenta będzie zbieranie opłaty wskazanej w decyzji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Wrocławia
Data wydarzenia: od 2016-10-10 do 2016-10-26
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • integracja społeczna
  • polityka społeczna
  • seniorzy