Przejdź do treści głównej

Konkurs ofert z zakresu kultury i sportu dla powiatu lubelskiego

autor(ka): AK, lublin.ngo.pl
2015-12-17, 09:48
archiwalne
Zarząd Powiatu w Lublinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu w 2016 roku. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań. Oferty należy składać w terminie do 7 stycznia 2016 r.

1. Zadania z zakresu kultury.

Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w dziedzinach sztuk plastycznych, muzyki, literatury, teatru oraz w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, w tym o charakterze interdyscyplinarnym. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: konkursy, wystawy, plenery i inne działania plastyczne, koncerty, przeglądy, festiwale, przeglądy twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki, wydawnictwa i publikacje służące upowszechnianiu historii, obyczajowości i kultury Powiatu Lubelskiego.

2. Zadania z zakresu sportu.

- Imprezy sportowe i rekreacyjne
Propagowanie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, popularyzujące różne dyscypliny sportowe.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: organizacja imprez, festynów i zawodów sportowych o zasięgu ponadgminnym lub powiatowym w różnych dyscyplinach sportowych, organizacja imprez rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim
- Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu Prowadzenie systemu rozgrywek międzyszkolnych na zasadach współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportowych, propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: organizacja zawodów dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lubelskiego ziemskiego w różnych dyscyplinach sportowych.

Wysokość przeznaczonych środków publicznych:

Na realizację zadania przeznacza się dotację w wysokości:
1) Zadania z zakresu kultury – 20 000 PLN
2) Zadania z zakresu sportu – 30 000 PLN, w tym: a) Imprezy sportowe i rekreacyjne – 10 000 PLN, b) Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu – 20 000 PLN.

Zadania będą realizowane na podstawie umów zawartych na czas realizacji tych zadań jednak na okres nie dłuższny niż do dnia 31 grudnia 2016r.

Oferty należy składać w terminie do 7 stycznia 2016 r. w zamkniętych kopertach, osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem poczty. Nie będą rozpatrywane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia ofertowego, znajdującego się na stronie Powiatu Lublin.


Wiadomość pochodzi z serwisu lublin.ngo.pl

Źródło: Powiat Lublin
Data wydarzenia: od 2015-12-17 do 2016-01-07
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • animacja
  • dzieci
  • edukacja kulturalna
  • kultura
  • młodzież
  • sport, wypoczynek