Przejdź do treści głównej

Konkurs w PO PC: 3.1 Szkolenia na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
2015-11-20, 12:49
archiwalne
Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Nabór trwa od 2 listopada 2015 r. do 2 lutego 2016 r. Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych.

Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa, która w realizację projektu będzie mogła zaangażować również:

  • JST na poziomie gminy, w formie podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków, zgodnie z zawartym z organizacją pozarządową porozumieniem,
  • inne organizacje pozarządowe, JST (inne niż na poziomie gminy) oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, występujące w formie partnerów.

Dofinansowanie można otrzymać na działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych.

W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych niż stacjonarne kursy i szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście, dopuszczalne są projekty kompleksowe, łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Zakłada się możliwość realizacji projektów parasolowych, tj. projektów, na których realizację została przyznana dotacja i które są wdrażane poprzez mikroprojekty (określone części projektu parasolowego). W projekcie parasolowym występuje jeden partner wiodący (wnioskodawca), partnerzy mikroprojektów oraz partnerzy uczestniczący. Wszystkie działania mikroprojektów w ramach projektu parasolowego mają łącznie tworzyć jeden spójny projekt i służyć osiągnięciu wspólnego celu.

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełniać wszystkie kryteria formalne, wszystkie kryteria merytoryczne obligatoryjne oraz podczas oceny merytorycznej punktowanej spełniać kryteria, dla których wyznaczono minimalny limit punktów koniecznych do zdobycia oraz uzyskać poziom punktów uprawniający do wsparcia w ramach dostępnego limitu środków stanowiący nie mniej niż 60 % możliwych do uzyskania punktów.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 93% wydatków kwalifikowanych projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR) a 8,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 180 000 000 zł.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2016

Miejsce składania wniosków:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie będzie służył elektroniczny formularz wniosków zamieszczony na platformie ePUAP. Wnioskodawca będzie mógł złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą jeden z załączników do Regulaminu konkursu.


Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Ogłoszenie o konkursie wraz z kompletem dokumentów jest dostępne na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres mailowy: konkurs3.1-


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Data wydarzenia: od 2015-11-02 do 2016-02-02
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 6 2

Skomentuj

KOMENTARZE

  • Projekt o minimalanej kwocie 5 mln złotych dla organizacji pozarządowych. ~Tadeusz Zapadka 20.11.2015, 08:59 Projekt o minimalnej kwocie 5 mln złotych dla organizacji pozarządowych. Ciekawy pomysł i pytanie po co i kto ma to realizować. To są tzw warunki zaporowe. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dorośli
  • edukacja
  • fundusze strukturalne
  • nowe technologie
  • organizacje pozarządowe
  • seniorzy
  • wspólnoty i społeczności lokalne